ThLic. Lukáš de la Vega Nosek, Ph.D.

Lukáš de la Vega Nosek (*1978) je islamolog, arabista a religionista. Vystudoval na KTF UK teologii (2002-2011), již při tomto studiu se účastnil ročního studijní pobytu v Římě na Pontificio Istituto Orientale a zabýval se křesťanským Východem. Poté se studijně zaměřil na arabistiku, islamologii a mezináboženský dialog na Dar Comboni for Arabic Studies v Káhiře (2012-2014) a na Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Říma (2011-2012, 2014-2016). Ve svém odborném zaměření se nejprve zabýval dějinami křesťanské teologie a křesťanského myšlení. Postupně přešel na islamologii a arabistiku. Zde se původně zaměřoval na středověkou islámskou filosofii a teologii, speciálně teologicko-filosofickými přístupy ke Koránu. Dnes se více zaměřuje na současný islám ve všech jeho rozměrech, metodologicky pak na soudobé religionistické přístupy k islámu (antropologické, sociologické a kognitivní metody) a podtrhuje také poznání islámu skrze umělecké vyjádření (architektura, beletrie). Nedílnou součástí jeho badatelské práce je studium arabského křesťanství. Zabývá se překladatelskou činností z bohatého písemného dědictví, které zanechali křesťané všech denominací píšících arabsky mezi 8.-13. století. V arabistice se tak snaží upozorňovat na lexikální, morfologická i syntaktická specifika tzv. christian middle arabic. Vydal celou řadu odborných studií k dějinám křesťanské a islámské teologie a filosofie, publikuje k tématům mezináboženského dialogu a systematicky překládá arabské křesťanské autory z 8.-13. století (Theodor Abú Qurra, Hunajn Ibn Ishák, Eliáš z Nisibis, ʿAbdíšó Bár Berícha…). V roce 2022 se objeví jeho monografie Ecclesia cum aestimatione quoque Muslimos respicit. Studie z křesťanské islamologie (pro nakl. L. Marka a edici Pontes Pragenses), dále má připravenou monografii Když je Alláh člověku blíže než jeho tepna krční. Studie z islamologie (pro nakl. P. Mervart). Je korespondenčním členem North American Society for Christian Arabic Studies a spolupracuje s italskou Gruppo di Ricerca Arabo-Cristiana. Je také členem redakční rady Parrésia. Revue pro východní křesťanství. Rozsáhle se věnuje i popularizaci vědy v médiích (rozhlas, televize, denní tisk), převážně však popularizačními přednáškami na základních a středních školách, i pro širokou veřejnost.


A. Biografické údaje

I. Dosažené vzdělání:

 • 2012-2014: Dar Comboni for Arabic Studies v Káhiře, obor: Modern Standard Arabic, islamologie a mezináboženský dialog (BAS., 2014)

 • 2011-2012: Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, studium MSA a úvodu do islamologie

 • 2011-2012: Pontificio Istituto Orientale v Římě, studium MSA a úvodu do islamologie

 • 2007-2011: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorský program: katolická teologie, ve specializaci dogmatická teologie: licenciát teologie (ThLic., 2009), doktorát teologie (Th.D., od 2021 užíváno jako Ph.D.)

 • 2002-2007: Katolická teologická fakulta UK v Praze, obor: katolická teologie (Mgr.)

 • 1994-1998: Integrovaná střední škola Semily, obor: pozemní stavitelství, maturita

 • 1985-1994: Základní škola Ivana Olbrachta Semily (1.-9. třída)


II. Zahraniční pobyty:

 • 2014-2016: Pontificio Istituto di Studi Arabi e d´Islamistica v Římě, studium klasické arabštiny (Modern Standard Arabic - MSA), islamologie a mezináboženského dialogu

 • 2009-2010: Pontificio Istituto Orientale v Římě, roční studijní stipendium od nadace Renovabis, status „studente ospite“ (hostující student), obor: teologie orientale


III. Pedagogická praxe:

Pravidelná pedagogická činnost:

 • 2022 – dosud: Katedra filosofie a religionistiky FF UPCE

 • 2019 – dosud: Katedra kulturních a náboženských studií UHK

 • 2018 – dosud: Husitská teologická fakulta UK

 • 2017 – 2019: Katolická teologická fakulta UK


Občasná pedagogická činnost:

 • 2020 - dosud: Juniorská Univerzita Karlova (2x ročně)

 • 2019 – dosud: Institut ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK (1x ročně)

 • 2019 - 2020: Centrum celoživotního vzdělávání ing. Dany Steinové - Aktivní stáří (2x / měsíc)


IV. Oblasti výzkumu:

arabistika:

 • problematika křesťanské střední arabštiny (middle christian arabic) mezi 8.-13. století

 • koránská arabština a užívání koránské arabštiny křesťanskými mysliteli ve středověku


arabské křesťanství:

 • prosopografie arabských křesťanských autorů 8.-13. století

 • arabská křesťanská teologie 8.-13. století

 • metody dialogu s islámem v arabském křesťanském milieu


dějiny křesťanského myšlení a humanitní vědy:

 • dějiny křesťanské teologie

 • dějiny filosofie

 • současná filosofie (strukturalismus, destrukturalismus, hermeneutika, kritický racionalismus)

 • sekulární etika a ateismus


islamologie:

 • propedeutika: metodologie, islamologie a religionistika, islamologie a křesťanství

 • obecná: kompletní kurzy o islámu: historie, současnost, teologie (kalám), filosofie (falsafa), právo (šaríʿa), súfismus, šíʿimus, koránistika, etika, islám a Evropa

 • speciální: revizionistické přístupy k pramenům islámu, muslimský ezoterismus, šíʿitská teologie, teologie 9. století o statutu Koránu, islámská filosofie, moderní a filosofické přístupy ke Koránu a modernitě


mezináboženský dialog:

 • mezináboženský dialog v historii, současnosti i budoucnosti

 • filosofie mezináboženského dialogu

 • křesťansko-muslimský dialog v dějinách

 • polemiky křesťanství s islámem z 8.-13 století (edice, překlady a analýza textů)


religionistika:

 • filosofie náboženství, kognitivní religionistika, antropologické a sociologické přístupy k náboženství, náboženství jako antropomorfismus (L. Feuerbach, S. E. Guthrie, O. A. Funda), teorie mýtu a monoteistické náboženství

 • ufologie, ufokulty a religiozita

 • antropologie a sociologie náboženství (se zvláštním důrazem na antropologii a sociologii islámu)

 • ateismus a religiozita

 • postkoloniální studia


V. Členství v odborných institucích a redakcí odborných periodik:

aktivní:

 • od listopadu 2017 korespondenčním členem North American Society for Christian Arabic Studies

 • od 1. 9. 2021: členem redakční rady Parrésia. Revue pro východní křesťanství


ukončená:

 • 1. leden 2017 – 31. 12. 2020: člen redakce časopisu Salve. Revue pro teologii a duchovní život

 • 1. května 2018 – 30. 6. 2020: člen redakce Perspektiv

 • 1. října 2011 – 31. 12. 2019: řádný člen České christologické a mariologické akademie

 • 1. říjen 2009 externí (6. březen 2017 interní) - 30. červen 2018: člen Centra dějin české teologie při KTF UK (ke dni 30. června 2018 bylo centrum zrušeno)

 • 6. březen 2017 - 30. červen 2018: interní člen Centra Pro Oriente Christiano při KTF UK (ke dni 30. června 2018 bylo centrum zrušeno)

 • 1. červen 2017 - 30. duben 2018: člen redakce Katolického týdeníku (vatikánské zpravodajství)


VI. Granty a účast na grantových výzkumech

 • únor 2020 - dodnes člen týmu HTF UK v projektu OP VVV – Pregraduální vzdělávání II (realizace leden 2020 až prosinec 2022)

 • leden 2019 - únor 2020: hlavní fakultní koordinátor projektu OP VVV – Pregraduální vzdělávání II (možná realizace leden 2020 až prosinec 2022)

 • leden 2019 – leden 2020: HR AWARD – koordinátor za HTF UK

 • 2010: Specifický vysokoškolský výzkum Univerzity Karlovy v Praze č. 260 101: Prolegomena a prosopologie k dějinám institucí teologického výzkumu a výuky, hl. řešitel: Vojtěch Novotný, řešitel: Pavel Jäger, Lukáš Nosek (výsledek: www.cdct.cz; [cílem byla tvorba a internetová publikace bibliografického přehledu a databáze textů, které pojednávají: a) o dějinách institucí teologického výzkumu a výuky v českých zemích, b) o osobách, jež se na uvedených institucích věnovaly výuce a výzkumu teologie, c) o dějinách jednotlivých teologických disciplín, d) o dějinách české teologie obecně].

 • 2009/10: Renovabis. Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa. Projekt-Titel: Stip. Herrn Lukas Nosek /oriental. Theologie, Promotion, Orientalisches Institut Rom – Direktstudium. Projektnummer: CZ017747


B. Publikační a vědecká činnost (od roku 2017 do 1. 3. 2022)

I. Publikační a pedagogická činnost

I. 1. Publikační činnost

I. 1. 1. Připravované monografie

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Ecclesia cum aestimatione quoque Muslimos respicit. Studie z křesťanské islamologie [připravená monografie pro nakl. L. Marka a edici Pontes Pragenses]

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Když je Alláh člověku blíže než jeho tepna krční. Studie z islamologie [připravovaná monografie pro nakl. P. Mervart]

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Mezináboženský dialog. Pokus o sekularizované pojetí vhodné zvláště pro ateistického čtenáře [připravovaná monografie pro nakl. Herrman a synové]

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Theodor Abú Qurra. O svobodě. Úvodní studie, překlad a analýza [připravovaná monografie pro nakl. Vyšehrad]

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Theodor Abú Qurra. Polemika s muslimskými teology. Úvodní studie, překlad a analýza [připravovaná monografie pro nakl. Academia]


I. 1. 2. Studie v odborných periodikách:

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Analýza a zhodnocení dokumentu "O lidském bratrství“. Dokument o lidském bratrství - II, in: Theologická revue 92 (2021) č. 3, in print

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Představení dokumentu "O lidském bratrství" a jeho upravený překlad. Dokument o lidském bratrství - I, in: Theologická revue 92 (2021) č. 2, s. 169-188

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Theodor Abú Qurra a jeho Traktát o svobodě (Majmar fí al-hurríja). Úvodní studie a částečný překlad, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 15 (2021) 109-137

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Od Jordánu k Eufratu: Antonín Rauh al-Quraší (z. 799), konvertita z vybraného muslimského rodu křesťanským mučedníkem, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 15 (2021) 67-91

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Ahmad at-Tajjib. Úvod: Ahmad at-Tajjib: muž dialogu, inspirace a naděje, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 31 (2021) 2, s. 131-133

 • NOSEK, Lukáš. Otec arabské křesťanské literatury: Theodor Abú Qurra (755–830). Prolegomena, in: Studia theologica 22 (2020), č. 3, s. 25-50

 • NOSEK, Lukáš. Křesťanská víra pod palbou rozumu: ʻAlí b. Jahjá b. Al-Munadždžim (z. 888) a jeho důkaz pravdy islámu, in: Theologická revue, 91 (2020) č. 2, s. 208-224

 • NOSEK, Lukáš. Rozmanité důvody džihádu u Usmána Dan Fodia (1754-1817),“ in: Theologická revue, roč. 90 (2019) č. 3, s. 345-356

 • NOSEK, Lukáš. Křesťanská menšina a užívání Koránu. Příklad biskupa Theodora Abú Qurry (755-830), in: Theologická revue, roč. 90 (2019) č. 4, s. 431-452.

 • NOSEK, Lukáš. Džihád. Několik poznámek ke kontroverznímu tématu, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXX (2019) č. 1, s. 38-52

 • NOSEK, Lukáš. „Nevlastníme pravdu… potřebuji pravdu druhých.“ Pár zastavení nad smyslem Claverieho slov, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 29 (2019) 2, s. 65-79

 • NOSEK, Lukáš. Vyznání víry nisibského metropolity ‘Abdíšó‘ bar Beríchy (1250–1318) [překlad z arabštiny, úvodní studie a komentář, vč. Glosáře arabských termínů], in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 12 (2018) s. 141-169

 • NOSEK, Lukáš. Muslimové před velikonocemi. In memoriam p. Maurice Borrmans, MAfr. (1925-2017), in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXIX (2018) č. 1, s. 80-92

 • NOSEK, Lukáš. Status quaestionis – pochyby kolem 8. kapitoly Amoris laetitia, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 28 (2018) 1-2, s. 75-104

 • NOSEK, Lukáš. Vademecum pro dialog a hlásání Krista muslimům v České republice, in: AUC Theologica 8 (2018) 1, s. 115-128.

 • NOSEK, Lukáš. Eliáš z Nisibis a jeho „Řeč proti astrologii“ [úvodní studie a překlad z arabštiny], in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 11 (2017) s. 141-161.

 • NOSEK, Lukáš. Deskripce islámské víry. Věnováno památce prof. Rudolfa Macúcha, in: Verbum. Časopis pre kresťanskú kultúru XXVIII (2017) č. 2, s. 13-40

 • NOSEK, Lukáš. Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 2-3, s. 11-26

 • NOSEK, Lukáš. Tu es, ergo sum! Česká církev a strach z migrace, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 1, s. 157-182.


I. 1. 3. Studie v kolektivní monografii:

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš, Téma občanství (muwátana) jaký výzva islámské jurisprudenci, in: LÁŠEK, Jan Blahoslav – VEVERKOVÁ, Kamila – BRAVENÁ, Noemi (eds), Migrace v dějinách – výzva a aktuální problémy I., Chomutov: L. Marek, 2021, s. 38-55

 • NOSEK, Lukáš. Ire inter Saracenos desiderio martyrii flagrans aneb misie sv. Františka k muslimům, in: Petr Hlaváček et al., Proměny františkánské tradice. Od teologie a filosofie ke kultuře a umění (Europaeana Pragensia 11 – Historia Franciscana VII), Praha: FF UK & Filosofia, 2019, s. 33-58.

 • NOSEK, Lukáš. Muslimský pohled na koncept lidských práv, in: Petr AGHA (ed)., Lidská práva v mezikulturních perspektivách, Praha: Academia, 2018 [tiskem vyšlo až koncem dubna 2019], s. 205-221.


I. 1. 4. Studie ve sbornících:

 • NOSEK, Lukáš. Hovoří Korán v súře al-Má´ida o eucharistii?, in: Zdeněk VOJTÍŠEK (ed.): Islám a křesťanství. Sborník k poctě prof. Luboše Kropáčka, Praha: HTF UK, nakl. Luboš Marek, 2019, s. 31-56.


I. 1. 5. Slovníková hesla:

 • NOSEK, Lukáš. ŠANDA, Vojtĕch (Adalbert Sanda), in: Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Band XXXI (Ergänzungen XVIII), Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2010, sl. 1179-1184 (ISBN 978-3-88309-544-8) [počet znaků: 11 763].


I. 1. 6. Recenze v odborných periodikách:

 • NOSEK, Lukáš. (rec.), Gabriel Said Reynolds, Allah. God in the Qur´an, New Haven – London: Yale University Press, 2020, 327 stran, ISBN 978-0-300-24658-2, in: Theologická revue, 91 (2020) č. 2, s. 254-256

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Dokumenty Mezinárodní teologické komise 1969-2017 a některé další texty Papežské biblické komise a Kongregace pro nauku víry, ed. C. V. Pospíšil – E. Krumpolc, Olomouc, UP, 2017, 1237 s., ISBN 978-80-244-5218-0, in: AUC Theologica 8 (2018) 1, s. 205-207.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Petráček Tomáš, Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace, Praha: Vyšehrad, 2017, 143 s., ISBN 978-80-7429-911-7, in: AUC Theologica 8 (2018) 1, s. 208-210.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Ostřanský Broislav (ed.), Islamofobie po česku. Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy, Praha: Vyšehrad, 2017, 294 s., ISBN 978-80-7429-903-2, in: AUC Theologica 8 (2018) 1, s. 211-212.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Šimek Vojtěch – Dvořák Petr – Novák Lukáš – Přibyl Stanislav – Tejklová Marie, Rozptýlit mlhu. Věcné úvahy nad exhortací Amoris laetitia, Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2018, 188 s. (vč. věcného a jmenného rejstříku), in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 28 (2018) č. 4, s. 131-137.

 • NOSEK, Lukáš. (rec.), Miloš Mendel, Muslimové a jejich svět. O víře, zvyklostech a smýšlená vyznavačů islámu (druhé vydání), Praha: Dingir, 2018, 302 s. (ISBN 978-80-86779-45-4), in: Pantheon. Religionistický časopis, 13 (2018) č. 2, s. 125-127

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Denisa Červenková, Katolický pohled na náboženskou pluralitu, Karolinum, Praha 2016, 199 str., ISBN 978-80-246-3327-5, in: Studia Theologica 19 (2017) 2, s. 212-217.


I. 2. Překlady:

I. 2. 1. Z arabštiny:

 • Theodor Abú Qurra a jeho Traktát o svobodě (Majmar fí al-hurríja), in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 15 (2021) 109-137

 • Mučednictví Antonína Rauha al-Qurašího (z. 799), in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 15 (2021) 67-91

 • Vyznání víry nisibského metropolity ‘Abdíšó‘ bar Beríchy (1250–1318), in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 12 (2018) s. 150-157.

 • Eliáš z Nisibis a jeho „Řeč proti astrologii“, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 11 (2017) s. 154-160.

 • Jak dosáhnout pravdy o náboženství od moudrého Hunajna Ibn Isháqa, nestoriánského lékaře, in: Parrésia. Revue pro východní křesťanství / A Journal of Eastern Christian Studies, 9-10 (2015-2016) s. 402-405.

 • Il Corano come la parola di Dio é increato [překlad kapitoly z díla Al-Baqillání, Al-Insáf fí-má jadžibu i‘tiqáduhu wa-lá jadžúzu al-džahl bihi fí ‘ilm al-kalám; překlad z arabštiny do italštiny, 20 NS], text součástí licenciátní práce na PISAI, překlad z r. 2016


I. 2. 2. Z italštiny:

 • papež František – Ahmad at-Tajjib, Dokument o lidském bratrství, in: Theologická revue 92 (2021) č. 2, s. 169-188 (oprava stávajícího překladu z italštiny Milana Glasera SJ s přihlédnutím k druhému originálnímu jazyku arabštině)

 • Gianazza Pier Giorgio, Trinitarní tajemství a islám, in: AUC Theologica 8 (2018) 1, 33-76 [překlad: Nosek, Lukáš – Soukal, Petr]

 • Borrmans Maurice, Muslimové před tajemstvím kříže. Odmítání nebo nepochopení, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017), č. 2, s. 59-72.

 • Scattolin Giuseppe, Bůh v islámu, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) č. 2, s. 41-57.


I. 2. 3. Ze španělštiny:

 • František, Epistula apostolica, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 28 (2018) 1-2, s. 129 [překlad: Julišová, Marie – Nosek, Lukáš]

 • Pastorální region Buenos Aires, Základní kritéria pro využití 8. kapituly Amoris laetitia, in: Salve. Revue pro teologii a duchovní život 28 (2018) 1-2, s. 130-132 [překlad: Julišová, Marie – Nosek, Lukáš]


I. 3. Edice a přípravy monografických čísel časopisů:

 • Salve. Revue pro teologii a duchovní život 29 (2019) 2 – Pierre Claverie OP

 • Salve. Revue pro teologii a duchovní život 28 (2018) 1/2 – Amoris laetitia [spolu s B. Mohelníkem]

 • Acta Universitas Carolinae Theologica 8 (2018) 1 – Islám

 • Salve. Revue pro teologii a duchovní život 27 (2017) 2/3 – Islám

 • Salve. Revue pro teologii a duchovní život 26 (2016) 2 – Arabské křesťanství


I. 4. Učební texty:

I. 4.1. Pro HTF UK

 • NOSEK, Lukáš. Islám a křesťanství. Skriptum pro kurz L0339 na Katedře religionistiky HTF UK 2021, 813 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Islámská mystika. Skriptum pro kurz L0368 na Katedře religionistiky HTF UK 2021, 450 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum].

 • NOSEK, Lukáš. Islámské právo. Skriptum pro kurz L0367 na Katedře religionistiky HTF UK 2020, 529 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Islámská filosofie. Skriptum pro kurz LREL14 a L0369 na Katedře religionistiky HTF UK 2020, 543 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]


I. 4. 2. Pro KKNS PdF UHK

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Moderní spisovná arabština 1. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2022, 40 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Moderní spisovná arabština 2. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2022, 40 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Mezinárodní kontexty současné teologie a religionistického výzkumu. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2022, 30 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Všeobecný latinský jazyk 1. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2022, 40 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš – PETRÁČEK, Tomáš. Vybrané kapitoly z církevních dějin. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2022, 40 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Dějiny, kultura a tradice arabských zemí. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2022, 110 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Úvod do studia islámu. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2022, 110 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Křesťanství a jiná náboženství. Skriptum pro kurz na KNKS, PdF UHK 2021, 35 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Pastorální teologie 1. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2021, 30 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Pastorální teologie 2. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2021, 35 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Spirituální teologie. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2021, 30 s.

 • DE LA VEGA NOSEK, Lukáš. Dějiny filosofie. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2021, 110 s.

 • NOSEK, Lukáš. Antropologie náboženství. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2021, 218 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Dějiny, tradice a kultura arabských zemí. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2021, 496 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Vývoj a perspektivy mezináboženského dialogu. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2021, 234 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Spirituální teologie. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2021, 135 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Dějiny filosofie. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2020, 552 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Sociologie islámu. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2020, 416 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Základy evropské civilizace. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2020, 144 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Principles of European Civilization. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2020, 84 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]

 • NOSEK, Lukáš. Křesťanství a jiná náboženství. Skriptum pro kurz, PdF UHK 2020, 48 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum]


I. 4. 3. Pro CCV Ing. Dany Steinové

 • NOSEK, Lukáš. Křesťanství a islám. Skriptum pro kurz Centra celoživotního vzdělávání Ing. Dany Steinové 2021, 813 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum].

 • NOSEK, Lukáš. Dějiny křesťanského myšlení. Skriptum pro kurz Centra celoživotního vzdělávání Ing. Dany Steinové 2020, 373 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum].

 • NOSEK, Lukáš. Islám v Evropě v historii i současnosti. Skriptum pro kurz Centra celoživotního vzdělávání Ing. Dany Steinové 2020, 686 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum].

 • NOSEK, Lukáš. Muslimská víra v dějinách. Skriptum pro kurz Centra celoživotního vzdělávání Ing. Dany Steinové 2019, 370 sl. [skriptum jako prezentace ad usum privatum].


I. 5. Odborné přednášky (konference, kolokvia)

 • Pardubice: „«Proč odíváte pravdu do lži a proč tajíte vědomě pravdu?» (K 3.71), aneb o pravdě v současném muslimském diskurzu; odborná přednáška pro Katederní seminář Katedry filosofie a religionistiky Ff UPCE, dne 23. února 2022, 30 minut a 60 minut diskuze

 • České Budějovice: „Muwátin, lá dhimmí, aneb kategorie občanství v současném muslimsko – křesťanském dialogu“, odborná přednáška na konferenc, Česká a slovenská islamologie 2021: současná témata a budoucí výzvy“, konané na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity České Budějovice, dne 11. listopadu 2021, 25 minut

 • Praha – HTF UK: Současný islám, odborná přednáška pro Univerzitu třetího věku pořádané na HTF UK v rámci semestru – Religionistika, dne 30. 11. 2021, 90 minut

 • České Budějovice: „Chalq al-Qur´án (stvořenost Koránu) jako stále živé téma islámské teologie ve 20. století?“, odborná přednáška na konferenci „Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“, konané na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity České Budějovice (online, Zoom), dne 13. listopadu 2020, 25 minut

 • Praha – Nové město / online ZOOM: ETF UK doktorandský seminář pod vedením prof. Lenky Karfíkové a odborné plénum ke zhodnocení seminární práce Jáchyma Šenkyříka pod názvem „Příklady koránského vztahu k jinověrcům), spolu s Daniel Boušek, Petr Gallus, Pavel Hošek, Martin Klapetek, Pavel Ťupek, dne 20. dubna 2021, 90min

 • České Budějovice: „Filosofické a teologické otázky v korespondenci muslima Ibn al-Munadždžima (z.?? 912-930) a melchitského křesťana Qustá ibn Lúqy (z. 912)“, odborná přednáška na konferenci „Česká a slovenská islamologie 2019: současná témata a budoucí výzvy“, konané na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity České Budějovice, dne 8. listopadu 2019, 25 minut

 • Praha: „Příklad severní Nigérie: stále živé ideje charismatického vůdce Usmána Dan Fodia (1754-1817)“, odborná přednáška na 6. ezoterické konferenci „Kněz a a mág v dějinách“, konané na Husitské teologická fakultě UK, dne 18. května 2019, 25 minut

 • Praha: „Hovoří súra al-Máʼida o eucharistii?“, odborná přednáška na konferenci „Islám a křesťanství“, konané na Husitské teologické fakultě UK, dne 7. března 2019, 20 minut

 • České Budějovice: „Biskup Abú Qurra (z. 830) a jeho užití koránské terminologie v dialogu s al-ma´múnem (z. 833)“, odborná přednáška na konferenci „Česká a slovenská islamologie 2018: současná témata a budoucí výzvy“, konané na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity České Budějovice, dne 9. listopadu 2018, 25 minut

 • Praha: „Křesťanství a jiná náboženství. Základy křesťanského pohledu a praktické rady“, odborná přednáška pro Katechetický kurz Arcibiskupství pražského, dne 5. května 2018, 60 minut

 • Praha: „Uvedení do problematiky fenoménu islám“, odborná přednáška pro kněze Arcibiskupství pražského, dne 16. listopadu 2017, 60 minut

 • České Budějovice: „Poznání islámu skrze arabské křesťany“, odborná přednáška na konferenci „Česká a slovenská islamologie: současná témata a budoucí výzvy“, konané na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity České Budějovice, dne 10. listopadu 2017, 30 minut

 • Olomouc: „Islám v ČR – výzva pro pastoraci“, tři odborné přednášky pro stálé studium České dominikánské provincie, dne 29. 4. 2017 (1. základy islámu, 2. islám v Evropě – historie a současnost, 3. pastorační výzvy), 3x 60min

 • České Budějovice: „Statut Koránu v polemice středověké islámské teologie“, odborná přednáška pro seminář z religionistiky na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích dne 5. dubna 2017, 75 min

 • Praha: „Islám jako výzva“ odborná přednáška pro tzv. Formační den pro katechety Arcibiskupství pražského, dne 18. února 2017, 90 minut (a odpolední beseda)


II. Pedagogická činnost

I. 1. Výuka
II. 1. 1. Katolická teologická fakulta UK

 • Arabština pro teology 1

 • Arabština pro teology 2

 • Četba arabských textů 1

 • Dějiny teologie 2 – 13. až 19. století

 • Eschatologie

 • Kořeny islámského radikalismu: komentovaná četba Sajjid Qutb - Milníky na cestě

 • Úvod do islámské teologie

 • Úvod do islámu

 • Vybrané otázky z rozhovoru biskupa Abú Qurry s islámským chalífou Al-Ma'múnem

 • Vztah křesťanství a islámu v historii


II. 1. 2. Husitská teologická fakulta UK

 • Islámské právo

 • Islámská filosofie

 • Islám a křesťanství

 • Sajjid Qutb: Milníky na cestě

 • Islámská mystika

 • Islám v Evropě (povinně volitelný předmět, přednášky, LREL 12, ukončen zkouškou; 2hod./týd.)


II. 1. 3. Katedra kulturních a náboženských studií, Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

 • Antropologie náboženství

 • Dějiny filosofie

 • Dějiny, tradice a kultura arabských zemí

 • Etická východiska transkulturní komunikace

 • Křesťanství a ostatní náboženství

 • Kulturní a duchovní dějiny Evropy

 • Metody práce s odborným cizojazyčným textem 2

 • Mezinárodní kontexty současné teologie a religionistického výzkumu

 • Pastorální teologie 1

 • Pastorální teologie 2

 • Politická a sociální etika

 • Principles of European Civilization

 • Sociologie islámu

 • Spirituální teologie

 • Střet civilizací v globálním světě ? konflikt nebo dialog

 • Úvod do etiky

 • Úvod do studia islámu

 • Vybrané otázky z teologické estetiky 1

 • Vybrané otázky z teologické estetiky 2

 • Vývoj a perspektivy mezináboženského dialogu


II. 1. 4. Institut ekumenických studií při Evangelické teologické fakultě UK (Religionistika a mezináboženský dialog, oboru Teologie křesťanských tradic)

 • Úvod do islámu


II. 1. 5. Centrum celoživotního vzdělávání ing. Dany Steinové (Aktivní stáří)

 • Dějiny křesťanského myšlení

 • Islám v Evropě

 • Křesťanství a islám

 • Muslimská víra v dějinách


II. 1. 6. Juniorská Univerzita Karlova (přednášky pro veřejnosti)

 • Korán, srdce islámské kultury

 • Rozmanitost arabského světa

 • Úvod do islámu


II. 2 Vedení, oponentura a konzultace bakalářských, diplomových a disertačních prací
II. 2. 1. Katolická teologická fakulta UK

Vedoucí práce:


2017-19:

 • KOTEK, Václav, Muslimský Ježíš. Syn Mariin v základních pramenech islámu (náboženské nauky; rok obhajoby 2019; vedoucí práce: David Bouma, Th.D. - Lukáš Nosek byl nahrazen po odchodu z KTF UK; oponent práce: Ondřej Salvet, Th.D.)


Oponent:

2017:

 • HRDÝ, Miloš, Interakce křesťanství a zenové buddhistické školy Sanbó Kjódan (rok obhajoby: 2017; vedoucí práce: Denisa Červenková, Th.D.; oponent: Lukáš Nosek Th.D.)

 • LAJČÁK, Ján, Pavel Jan Souček O.Praem. (1877-1943) (rok obhajoby: 2017; vedoucí práce: prof. Vojtěch Novotný, Th.D.; oponent: Lukáš Nosek Th.D.)

 • MAZÁČ, Milan, Postoj římskokatolické církve k islámskému extrémismu (rok obhajoby: 2017; vedoucí práce: David Bouma, Th.D.; oponent: Lukáš Nosek Th.D.)

 • PROCHÁZKA, Leoš, Apologetika křesťanství Teilharda de Chardin (rok obhajoby: 2017; vedoucí práce: David Bouma, Th.D.; oponent: Lukáš Nosek Th.D.)

2018:

 • ČADANOVÁ, Lucie. Pojetí transcendence lidské existence jako nadpřirozena. Srovnání stanoviska H. de Lubaca a J. Milbanka (rok obhajoby: 2018; vedoucí práce: Prokop Brož, Th.D.; oponent: Lukáš Nosek Th.D.)

 • CHVÁTAL Jiří, Spása nekřesťnů z pohledu Katolické církve (rok obhajoby: 2018; vedoucí práce: Jan Houkal, Th.D.; oponent: Lukáš Nosek Th.D.)


II. 2. 2. Katedra religionistiky, HTF UK

Vedoucí práce:


2021

 • YERMAKOV, Gleb, Nestoriánská christologie ve vybraných dílech 11.-13. století (pravoslavná teologie – filosofie; předpokládané odevzdání 2023)


II. 2. 3. Katedra kulturních a náboženský studií PdF UHK

Vedoucí práce:


2020

 • BARTOŠOVÁ, MARIE. Letopisy Narnie jako podpůrná pomůcka pro výuku náboženství dětí mladšího školního věku (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2021)

 • MELICHAR, Jiří, Ctnost spravedlnosti v podnikání (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2021)

 • TICHÁ, Jana. Tanec jako způsob modlitby (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2021)

 • VRBOVÁ, Eliška. Obhajoba úcty k obrazům podle argumentace Theodora Abú Qurry (755-830) (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2021)

2021:

 • HAŇAVEC, Ondřej. Lidské bratrství ve třech monoteistických náboženstvích (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2022)

 • MYSLIVEC, Marek, Člověk a Křížová cesta (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2022)

 • NOVÁKOVÁ, Lucie. Souvislost mezi fenoménem 'waithood' a islámskou radikalizací v severním Mosambiku (transkulturní komunikace; předpokládané odevzdání 2022)

 • VODIČKOVÁ REJZKOVÁ Dana, Místo vnitřní modlitby v myšlení Terezie z Avily a její praktická aplikace pro život nezasvěceného laika (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2022)

2022:

 • BÍMOVÁ, Veronika, Využití antinomie jako výrazového prostředku ve vybraných dílech Orhana Pamuka (transkulturní komunikace; předpokládané odevzdání 2022)

 • BRANDEJSKÁ, Dana, Alois Musil a jeho stanovisko k judaismu a sionismu (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2022)

 • KARÁSKOVÁ, Pavlína, Charakteristiky obrazu islámu v periodiku Dingir mezi lety 1998-2008 (transkulturní komunikace; předpokládané odevzdání 2022)

 • LOŠOVÁ, Adéla, Prvky transkulturní komunikace v novelách Alberta Camuse a Kámela Daúda (transkulturní komunikace; předpokládané odevzdání 2022)

 • NOVÁ, Eliška, Islám v Second Life (transkulturní komunikace; předpokládané odevzdání 2022)

 • RAFAELOVÁ, Gabriela, Muslimské představy o nebi podle Islámské knihy mrtvých (transkulturní komunikace; předpokládané odevzdání 2022)

 • VAŇKOVÁ, Tereza, Pravda a občanská společnost podle Václava Havla (transkulturní komunikace; předpokládané odevzdání 2022)

 • VOTAVA, Jan, Svatohubertská legenda - myslivecká tradice nebo křesťanské povolání (náboženské nauky; předpokládané odevzdání 2022)

 • ŽEJDLÍK, Patrik, Neve Šalom - historie, současnost a výhled do budoucna (transkulturní komunikace; předpokládané odevzdání 2022)


II. 2. 4. Institut ekumenických studií ETF UK

 • KORÁBEČNÝ, Martin, Současná podoba řádu bektášíja v Albánii, Kosovu a Severní Makedonii. Zdroje bektášíjské spirituality (předpokládané odevzdání 2022)


II. 2. 5. Katedra filosofie a religionistiky, FF UPCE

Konzultant PhD. Prací:

 • PIKEŠ, Karel, Konceptualizace islámské mystiky v evropském myšlení 19. a 20. století (předpokládané odevzdání 2022)


III. Popularizační činnost, třetí role univerzit

III. I. Recenze v populárních periodikách:

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) El Hassan bin Talál, Křesťanství v arabském světě, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2017,ISBN 978-80-7465-292-9, 101 s., in: Katolický týdeník (2018), č. 20 – 15. května (Perspektivy s. 9)

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Jiří Gebelt a kol., Ve stínu islámu. Menšinová náboženství na Blízkém Východě, Praha, Vyšehrad 2016, ISBN 978-80-7429-692-5, 444 s., in: Katolický týdeník (2017), č. 18 - 9. května (Perspektivy s. 9).

 • NOSEK, Lukáš. (rec.) Michal Řoutil, Petra Košťálová, Petr Novák, Katastrofa křesťanů. Likvidace Arménů, Asyřanů a Řeků v Osmanské říši v letech 1914–1923, Červený Kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2017, ISBN 978-80-7465-254-7, 742 s., in: Katolický týdeník (2017), č. 32 - 8. srpna (Perspektivy s. 9).


III. 2. Popularizační besedy a odborná moderace panelů a besed

 • Praha – Staré město: hostem popularizační besedy na téma „Fratelli tutti“ (spolu s Josefem Prokešem, Petrem Šticou), Dominikánská 8, dne 13.1.2021, cca 90 minut

 • Praha – Staré město: hostem popularizační besedy na téma „Salve – bl. Pierre Claverie OP. O Možnosti a (ne)možnosti dialogu s islámem“ (spolu s Jan Czernym, Zorou Hesovou a Benediktem Mohelníkem), Dominikánská 8, dne 27. 2. 2020, cca 90 minut

 • Brno - Trnitá: moderátorem panelové diskuze: „Vojenští kaplani“, v prostorách Impact Hub (pořadatelé: Mladí lidovci, KDP, Hanns Seidel Stiftung), dne 28. listopadu 2019 (hosté: kpt. Mgr. Dan Petříček; mjr. ThDr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, Ph.D., SCHLJ; kpt. Mgr. Jan Pacner), cca 120 minut

 • Brno - Trnitá: moderátorem panelové diskuze: „Ropné království na pokraji války“, v prostorách Impact Hub (pořadatelé: Mladí lidovci, KDP, Hanns Seidel Stiftung), dne 30. října 2019 (hosté: plk. Gšt. Mgr. Ing. Libor Kuděj, Ph.D., doc. JUDr. PhDr., Marek Čejka, Ph.D.), cca 120 minut

 • Praha – Chodov: „Kam se ztratil Bůh? (moderovaná beseda s p. Karlem Satoriou a Lukášem Noskem, moderoval Štefan Hríb), popularizační beseda pro Noc kostelů v kostele sv. Františka na Chodově, dne 25. 5. 2018, cca 60 minut

 • Praha – Nové město (knihkupectví Paulínky, Jungmanovo náměstí): hostem večeru „Africký květ“ u příležitosti vydání knihy Hervé Roulleta Josefína Bakhita: z otrokyně světicí (spolu s Lubošem Kropáčkem, Petrem Jaškem, Juliem Kahancem, Klárou M. Stráníkovou) dne 24. dubna 2018, 15minut (celé 90 minut)

 • Praha – Staré město: hostem na popularizační besedy na téma „Salve - Islám“ (spolu s Lubošem Kropáčkem, Norbertem Schmidtem), Dominikánská 8, dne 8.3.2018, cca 90 minut

 • Pardubice - Rosice nad Labem: hostem besedy „O islámu“ na Základní a mateřské škole KLAS s.r.o., společně s Fatimou Rahimi, dne 18. ledna 2018, cca 120 minut

 • Praha - Vinohrady: moderátorem panelové diskuze: „Amoris laetitia s Correctio filialis“, v prostorách Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha – Vinohrady, dne 23. listopadu (hosté: Lukáš Novák, Benedikt Mohelník OP), cca 120 minut

 • Praha - Karlín: hostem projektového týdne na Karlínském gymnáziu s tématem „Člověk v roce 3000“ (spolu s Tomášem Sedláčkem, Tomášem Hříbkem, Jakubem Hrdinou, Filipem Čermákem), 2. listopadu 2017, cca 120 minut

 • Praha – Staré město: moderátorem besedy nad knihou: „Konec osmanské říše a osudy náboženských menšin“ (hosté: Michal Řoutil, Petr Novák, Kateřina Vytejčková), dne 25. října 2017 v Dominikánské 8, cca 120 minut

 • Praha – Staré město: hostem na popularizační besedy na téma „Salve - Arabské křesťanství“ (spolu s Michalem Řoutilem a Bronislavem Ostřanským), Dominikánská 8, dne 9.3.2017, cca 90 minutPoslední změna: 3. březen 2022 11:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám