Judaistika - studijní předměty


Příprava disertační práce I. - IV.

SIS LDOC24 (SIS LDOC 24 - 27)

Zpracování disertačního projektu je klíčová součást doktorského studia, zde student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce a kritické reflexe tématu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Tato část zaručuje kontrolu postupu přípravy disertační práce a v individuálním studijním plánu je uložena pro každý rok studia. Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel.

Poznámka: Student může plnit v průběhu studia (i v dalších letech).

Doktorandský disertační seminář I. – IV.

SIS LDOC18 (SIS LDOC 18 - 21)

Anotace

Doktorandský disertační seminář I. – IV. je zaměřen na praxi a teorii akademického psaní a metodologii oboru Husitská teologie/Judaistika. Seminář je platforma studentů prezenční a kombinované formy studia pro představení a následný diskurs nad tématy disertačních prací, pramennou základnou, metodologií, postupem prací, badatelskými přístupy. Seminář je prostorem pro sdílení zkušeností ze zahraničních vědeckých pobytů, odborných konferencí. Je nástrojem pravidelného kontaktu studenta s fakultou a motivuje k efektivnější práci na přípravě disertace. Koná se jednou za dva měsíce. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena pro každý rok studia. Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou po schválení oborovou radou. Ten je také oprávněn stanovit individuální povinnosti, jimiž může student ve výjimečných odůvodněných případech seminář nahradit.

Další požadavky na studenta

Doktorandský disertační seminář I. je zaměřen na praxi a teorii akademického psaní a metodologii oboru Husitská teologie. (Garant: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.)

Garant

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

Studijní literatura

BIERNÁTOVÁ, Olga SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1.dubna 2011. [online]. Brno, 2011. Dostupné na https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

Discovery služba Univerzity Karlovy. Dostupné na http://ukaz.cuni.cz

Portál elektronických informačních zdrojů. Dostupné na http://ezdroje.cuni.cz

1. Doktorská zkouška z judaistiky I.

SIS LDOC12

Garant

doc. Jiří Beneš, Th.D.

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Anotace

Tematický okruh judaistika I. je zaměřen na prohloubení a rozšíření znalostí týkajících se klíčových problémů oboru jednak obecně, jednak s důrazem na specifickou tématiku studentova studia. Dále budou prohlubovány znalosti literatury a pramenů týkající se judaistiky obecně a studentova tématu speciálně. Témata doktorand studuje samostatně na základě individuálního vedení a pokynů školitele a případně dalších odborných konsultantů. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. Zkouška se bude týkat ověření získaných znalostí ze specifikovaných okruhů. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Přednášející

Mgr. David Biernot, Th.D.

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Další požadavky na studenta

Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.

Základní a doporučená literatura

Podle aktuálního zaměření a náplně.

2. Doktorská zkouška z judaistiky II.

SIS LDOC13

Garant

doc. Jiří Beneš, Th.D.

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Anotace

Tematický okruh judaistika II. je zaměřen na prohloubení rozšíření znalostí týkajících se judaismu jako náboženského systému. V souladu s tímto zaměřením má doktorand povinnost seznámit se v originálním znění i s vybranými texty rabínského judaismu od nejstarších po současná pojednání významných představitelů tohoto směru. Témata doktorand studuje samostatně na základě individuálního vedení a pokynů školitele a případně dalších odborných konsultantů. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. Zkouška se bude týkat ověření získaných znalostí ze specifikovaných okruhů. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Přednášející

Mgr. David Biernot, Th.D.

doc. ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Další požadavky na studenta

Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.

Základní a doporučená literatura

Podle aktuálního zaměření a náplně.

3. Doktorská zkouška z rabínské hebrejštiny

SIS LDOC17

Garant

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Anotace

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející. Hebrejština rabínských textů je specifický jazyk, který navazuje na smíšený jazykový charakter talmudických textů. Kurs je věnován četbě a interpretaci tradičních rabínských textů v časovém rozsahu od potalmudického období až do 19. století s důrazem na literaturu pocházející z aškenázské oblasti. První část kursu tvoří obecný úvod do rabínského jazyka, důraz je kladen na jeho specifika a hlavní odchylky od biblické, mišnické a moderní hebrejštiny v oblasti morfologie, syntaxe a slovní zásoby. Na tento úvod navazuje četba a interpretace vybraných textů rabínských autorů z různých období a s různým obsahovým zaměřením (nábožensko-právním, teologickým, etickým, apologetickým, liturgickým apod.). Základní texty jsou zpravidla studovány i s příslušnými vybranými komentáři. Současně jsou zde probírána obsahová témata týkající se halachy, exegese, liturgie, náboženské filosofie či tradic a zvyků. Posluchač se tak seznamuje nejen s jazykem, ale poznává i na základě pramenné literatury charakter judaismu jako náboženského systému. Posluchači navazují na své znalosti získané absolvováním přednášek o rabínské literatuře a na získané znalosti biblického, mišnického a talmudického jazyka. Kurz rabínské hebrejštiny rozšiřuje jeho znalosti o další typ hebrejštiny. Je přípravou pro samostatnou práci s těmito texty, včetně komentářů, prohlubuje jeho znalosti základních témat, které byly středem zájmu středověkých autorů, učí ho pracovat se specificky rabínským pojednáním témat a specifickým slovníkem různých typů textů.

Základní a doporučená literatura

Podle aktuálního zaměření a náplně.

4. Cizí jazyk

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Předmět potvrzuje aktivní znalost jednoho světového jazyka (angličtiny nebo němčiny) minimálně na úrovni B2. Student musí být schopen prezentovat badatelské výsledky písemně a ústně.

Doktorská zkouška z angličtiny

SIS LDO06

Garant

Gerald Robert Ostdiek, BA, M.A., Ph.D.

JUDr. ThDr. Mgr. Květoslav Tomáš Krejčí, M.Phil., Ph.D., Ph.D.

Odborná literatura

  • Strettiová, Terezie Josefa, OP. Anglicko – český teologický slovník. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 82 s. ISBN 80-246-0867-7.

  • Fronek, Josef. Velký anglicko-český a česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice: Leda, 2007. 1576 s. ISBN 978-80-7335-114-4.

  • Good News Bible: Today’s English Version. [S.l.]: United Bible Societies, 1990. 931 s. ISBN 0-564-00421-9.

Doktorská zkouška z němčiny

SIS LDO07

Garant

Ing. Dagmar Pavlíková

Průběh kontroly studia

  • Doktorand si vybere jeden text z několika textů, které je možné získat v Moodle UK. Vybraný text po odborné stránce rozebere ve formě prezentace a výkladu na jeden a půl až dvě normostrany A4 v písemné formě. Poté prokáže odborné znalosti jazyka ústně.

  • Přímo u zkoušky obdrží odborný text v rozsahu dvou stránek A4 a během 30 - 40 minut připraví krátkou prezentaci a výklad tohoto odborného textu.

  • Poslední součástí zkoušky je přečíst a porozumět starému německému textu, který je psán kurentem (Kurrentschrift).

Odborná literatura

  • Claude Lévi-Strauss, Strukturale Anthropologie I, Kap.9, Der Zauberer und seine Magie (S.183-225)

  • Diogenes Allen und Ernstpeter Maurer,Philosophie für das Theologiestudium, mit Einführung von Gerhard Sauter (S.7-52)

  • Das Alte Testament und seine Botschaft, unter Mitarbeit von Gottfried Eggebrecht, Horst Koehn und Karl Scholl, von Hans-Jürgen Zobel und Karl-Martin Beyse(S.12-64)


Poslední změna: 17. červen 2022 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až pátek: 8:00–17:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám