Husitská teologie - studijní předměty


Příprava disertační práce I. - IV.

SIS LDOC24 (SIS LDOC 24 - 27)

Zpracování disertačního projektu je klíčová součást doktorského studia, zde student prokazuje schopnost samostatné vědecké práce a kritické reflexe tématu. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Tato část zaručuje kontrolu postupu přípravy disertační práce a v individuálním studijním plánu je uložena pro každý rok studia. Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje školitel.

Poznámka: Student může plnit v průběhu studia (i v dalších letech).

Doktorandský disertační seminář I. – III.

SIS LDOC18 (SIS LDOC 18 - 20)

Anotace

Doktorandský disertační seminář I. – III. je zaměřen na praxi a teorii akademického psaní a metodologii oboru Husitská teologie/Judaistika. Seminář je platforma studentů prezenční a kombinované formy studia pro představení a následný diskurs nad tématy disertačních prací, pramennou základnou, metodologií, postupem prací, badatelskými přístupy. Seminář je prostorem pro sdílení zkušeností ze zahraničních vědeckých pobytů, odborných konferencí. Je nástrojem pravidelného kontaktu studenta s fakultou a motivuje k efektivnější práci na přípravě disertace. Koná se jednou za dva měsíce. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena pro každý rok studia. Každý rok je splnění povinnosti potvrzováno zápočtem, který uděluje habilitovaný (akademický nebo vědecký pracovník) v pracovně právním vztahu s fakultou po schválení oborovou radou. Ten je také oprávněn stanovit individuální povinnosti, jimiž může student ve výjimečných odůvodněných případech seminář nahradit.

Další požadavky na studenta

Doktorandský disertační seminář I. je zaměřen na praxi a teorii akademického psaní a metodologii oboru Husitská teologie. (Garant: doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.)

Garant

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

Studijní literatura

BIERNÁTOVÁ, Olga SKŮPA, Jan. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1.dubna 2011. [online]. Brno, 2011. Dostupné na https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf

Discovery služba Univerzity Karlovy. Dostupné na http://ukaz.cuni.cz

Portál elektronických informačních zdrojů. Dostupné na http://ezdroje.cuni.cz

1. Tématický okruh Husitská teologie I.

SIS LDOC22

Anotace

Tematický okruh husitská teologie I. poskytuje prostor pro prohlubující studium klíčových a aktuálních problémů systematické husitské teologie a církevních dějin, prostřednictvím studia odborné a pramenné literatury a následných odborných diskusí se zkoušejícím. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Garant

prof. ThDr. Jan B. Lášek, Dr.h.c. (mult.)

doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

Studijní okruhy

STUDIJNÍ OKRUHY PRO DÍLČÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU Z CÍRKEVNÍCH DĚJIN

 • 1. okruh

  HISTORIOGRAFIE ČESKÉ REFORMACE - CÍRKEVNÍ REFORMA VE 14. STOLETÍ

  Mistr J. Hus; husitské směry; česká a evropská reformace. Různé pohledy a koncepce, pramenná základna.

 • 2. okruh

  REFORMNÍ PROUDY V KATOLICKÉ CÍRKVI V 17. - 19. STOLETÍ - JEJICH HODNOCENÍ V ODBORNÉ LITERATUŘE

  I. vatikánský koncil a reakce na něj v zrcadle teologie, filosofie a historie; Hodnocení modernismu jako celku i v jednotlivých jazykových oblastech, včetně pramenné základny.

STUDIJNÍ OKRUHY PRO DÍLČÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU ZE SYSTEMATICKÉ TEOLOGIE

 • 1. okruh

  SPECIFIKA HUSITSKÉ TEOLOGIE

 • 2. okruh

  VYBRANÉ DOGMATICKÉ DÍLO

Další požadavky na studenta

Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce.

Studijní literatura

LITERATURA - HISTORICKÁ TEOLOGIE A CÍRKEVNÍ DĚJINY

1. okruh - Historiografie české reformace - církevní reforma ve 14.století

 • Fr. Kutnar, J. Marek: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

 • Soukup P., Jan Hus, život a smrt kazatele, Praha 2015.

 • Novotný V., Náboženské hnutí české ve 14. a 15. století, Praha 1915.

 • Vooght Paul, L´herésie de Jean Hus, Louvain 1995 (2. vyd.), česky v Theologické revue 1997-2002.

2. okruh - Reformní proudy v katolické církvi v 17. - 19. století - jejich hodnocení v odborné literatuře

 • Kaňák M., Z dějin světových zápasů o pokrok na poli náboženském. 1. Katolický modernismus, Praha 1961.

 • Budoucnost modernismu? Usp. I. Dolejšová a P. Hradílek, Praha 1999.


LITERATURA - SYSTEMATICKÁ TEOLOGIE

1. okruh - Základní orientace v literatuře - doporučené

 • KUČERA, Zdeněk. Hoře a milost: Ke kořenům teologie církve radikálního modernismu. Brno: L. Marek, 2001.

 • KUČERA, Zdeněk. Trojiční teologie: základ teologie ve zjevení. Brno: L. Marek, 2002. 3.VOGEL, Jiří. Církev v sekularizované společnosti: Studie k husitské eklesiologii. 1. vydání. Brno: L. Marek, 2005.

2. okruh - Literatura - doktorand si prostuduje jednu z následujících dogmatických prací:

 • JOEST, Wilfried. Dogmatik. Band 1., Die Wirklichkeit Gottes.

 • Aufl. Gőttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1987. 341 s. 2.JOEST, Wilfried. Dogmatik. Band 2., Der Weg Gottes mit dem Menschen. 2. Aufl. Gőttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1990. 356 s.

 • KORSCH, Dietrich. Dogmatik im Grundriß : eine Einführung in die christliche Deutung menschlichen Lebens mit Gott. Tübingen : Mohr Siebeck, 2000. 293 s.

 • OTT, Heinrich, OTTE, Klaus. Die Antwort des Glaubens: Systematische Theologie in 50 Artikeln. 3. Auflage, Stuttgart: Kohlhammer, 1999. 544 s.

 • RAHNER, Karl. Základy křesťanské víry. Přel. K. Říha et al. 2. vyd. Svitavy: Trinitas, 2004. 643 s.

 • TILLICH, Paul. Systematic Theology, Vol. I. - III. Chicago: University of Chicago Press, I. 1973, II. 1975, III. 2011, I. 312 s., II. 195 s., III. 441 s.

 • WENZ, Gunther. Religion. Aspekte ihres Begriffs und ihrer Theorie in der Neuzeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 275 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 1).

 • WENZ, Gunther. Offenbarung. Problemhorizonte moderner evangelischer Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 285 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 2).

 • WENZ, Gunther. Kirche. Perspektiven reformatorischer Ekklesiologie in ökumenischer Absicht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005. 284 s. (Studium Systematischer Theologie Bd. 3). WENZ, Gunther. Gott : implizite Voraussetzungen christlicher Theologie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. 320 s. (Studium Systematische Theologie Bd. 4).

2. Tématický okruh Husitská teologie II.

SIS LDOC23

Anotace

Tematický okruh husitská teologie II. poskytuje prostor pro prohlubující studium klíčových a aktuálních problémů biblické a praktické teologie prostřednictvím studia odborné a pramenné literatury a následných odborných diskusí se zkoušejícím. V rámci tohoto okruhu je zpravidla jednou za akademický rok vypsán přednáškový cyklus. V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Garant

doc. Jiří Beneš, Th.D.

prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

Studijní okruhy

STUDIJNÍ OKRUHY PRO DÍLČÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU Z BIBLICKÉ TEOLOGIE

 • 1. okruh:

  Teologie SZ. Dějiny oboru. Teologická koncepce ve 20. století. Metodologie zpracování vybraného díla.

 • 2. okruh:

  Teologie NZ. Dějiny oboru. Teologická koncepce ve 20. století. Metodologie zpracování vybraného díla.


STUDIJNÍ OKRUHY PRO DÍLČÍ DOKTORSKOU ZKOUŠKU Z PRAKTICKÉ TEOLOGIE

 • 1. okruh:

  Vybrané disciplíny praktické teologie (homiletika a katechetika)

 • 2. okruh:

  Vybrané dílo světové praktické teologie

Student má povinnost předložení soupisu nastudované odborné a pramenné literatury ke zkoušce. .


Další požadavky na studenta

LITERATURA - BIBLICKÁ TEOLOGIE

1. okruh - Teologie SZ. Dějiny oboru. Teologická koncepce ve 20. století. Metodologie zpracování vybraného díla.

 • RAD, Gerhard von. Old Testament theology. Volume 1., The theology of Israel's historical traditions. 5. ed. London: SCM, 1985. 483 s.

 • RAD, Gerhard von. Old Testament theology. Volume 2, The theology of Israel's prophetic traditions. 5. ed. London: SCM, 1985. xiii, 470 s. ISBN 0-334-01183-3.

  nebo

  RAD, Gerhard von. Theologie des Alten Testaments. Bd. 1, Die Theologie der geschichtlichen Überliefsrungen Israels. 4. Aufl. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1969. 511 s.

 • RAD, Gerhard von. Theologie des Alten Testaments. Bd. 2, Die Theologie der prophatischen Überlieferungen Israels. 5., durchgesch. und verbass. Aufl. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1969. 474 s.

 • EICHRODT, Walther. Theologie des Alten Testaments. 6. Aufl. Stuttgart: Ehrenfried Klotz, 1959. 362 s.

 • EICHRODT, Walther. Theologie des Alten Testaments. 4. Aufl. Stuttgart: Ehrenfried Klotz, 1961. 398 s.

 • BRUEGGEMANN, Walter. Theology of the Old testament: testimony, dispute, advocacy. Minneapolis: Fortress, 1997. xxi, 777 s. ISBN 0-8006-3087-4.

 • CHILDS, Brevard S. Old Testament Theology in a Canonical Context. Fortress Press, 1989. 272 s. ISBN 978-0-8006-2772-0.

2. okruh - Teologie NZ. Dějiny oboru. Teologická koncepce ve 20. století. Metodologie zpracování vybraného díla.

1. Prerekvizitou je znalost NZ problematiky na úrovni dostupných úvodů do NZ

 • HATINA, T.R. Novozákonní teologie a hledání její závažnosti. Praha: Karolinum, 2018.

 • MARGUERAT, D. (ed.). Úvod do Nového zákona. Historie, písmo, teologie. Jihlava: Mlýn, 2014.

 • POKORNÝ, P. – HECKEL, U. Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie. Praha: Vyšehrad, 2013.

2. Doktorand si prostuduje jednu z uvedených publikací

 • KOTROSITS, M. Rethinking Early Christian Identity. Affect, Violence, and Belonging. Fortress Press, 2015.

 • LIEU, J.M. Christian Identity in the Jewish and Graeco-Roman World. Oxford University Press, 2004.

 • WENDEL, S. Scriptural Interpretation and Community Self-Definition in Luke-Acts and the Writings of Justin Martyr. Supplements to Novum Testamentum. Leiden – Boston: Brill, 2011.

LITERATURA - PRAKTICKÁ TEOLOGIE

1. okruh - Literatura

 • Ján Liguš, Tomáš Butta, Pavel Kolář a kol. Homiletika: Kazatelství v kontextu tradice a přítomnosti. Studie z homiletiky, 1. Vydání. Chomutova: Nakladatel L. Marek pro UK v Praze Husitskou teologickou fakultu, 2014, 318 s. ISBN 978-80-87127-69-8.

 • Ján Liguš a kol. Náboženská výchova a výuka. Sborník. Brno: Nakladatelství L. Marek, Husitská teologická fakulta UK. Katedra praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace, 2005, 172 s. ISBN 80-86263-59-2.

2. okruh - Literatura - doktorand si prostuduje jedno z následujících děl praktické teologie:

 • Handbuch der Praktischen Theologie. Erster Band. Die Praktische Theologie (Einführung). Gestalt, Aufbau und Ordnung der Kirche, Zur Person des Kirchlichen Amtsträgers, Erster Band. Bearbeitet von Heinrich Ammer, Jürgen Henkys et alii, Evangelische Verlagsanstalt Berlin, 1975. Ke studiu navrhuji části: 1-3 , tj. Stránky 7-227 Lizenz 420 205-8-75.

 • Franz Xaver Arnold - Karl Rahner et alii: Handbuch der Pastoraltheologie, Praktischer Theologie und der Kirche in ihrer Gegenwart, Band 1, 2.Zweite überarbeitete Auflage, Herder Verlag Freiburg in Breisgau, 1970, s. 249-293.

 • Stephen Pattison. The Challenge of Practical Theology. Selected Essays, 2007, 304 pp. ISBN 978-1-84310-453-7 .

 • Practical Theology in a Multidisciplinary Context. Edited by David Willows and John Swinton, 2001, 224 pp. ISBN 978-1-85302-892-2. (Obě anglické publikace jsou objednány pro fakultní knihovnu!).

 • Otto Haendler. Grundriss der Praktischen Theologie. Alfred Töpelmann, Berlin W 35, 1957, s. 1-143, jde o : I.Kapitel, II.Kapitel.

3. Pramenný jazyk

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně. Student má povinnost složit zkoušku z jednoho pramenného jazyka, s tím, že má možnost volby mezi řeckým a hebrejským jazykem.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Cílem je vybavit doktorandy na samostatnou přípravu ke zkoušce z řeckého nebo hebrejského jazyka. Doktorand pracuje s lexikografickými, gramatickými příručkami a odbornou literaturou. Individuálně konzultuje zadanou zkušební látku s přednášejícím.

Zkouška spočívá v četbě, překladu a gramatické interpretaci zadaného textu z Bible nebo z jiného pramenného textu v závislosti na tématu disertační práce.

Doktorská zkouška z hebrejštiny

SIS LDOC14

Garant

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc.

Přednášející

doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

Požadavky ke zkoušce

Gramatický rozbor textu Dt 1-6

Odborná literatura

 • Biblia Hebraica Stuttgartensia (např. 1984)

 • Wilhelm Gesenius: HEBRÄISCHES UND ARAMÄISCHES HANDWÖRTERBUCH ÜBER DAS ALTE TESTAMENT (např. Berlin 1954)

 • Blahoslav Pípal: Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu (např. Praha 1974)

 • O.Klíma, S.Segert: Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny (Praha 1956)

Doktorská zkouška z řečtiny

SIS LDO05

Garant

doc. PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

Požadavky ke zkoušce

Texty zadané pro konání zkoušky v aktuálním akademickém roce (určuje garant).

Povinná studijní literatura

 • BARTOŇ, Josef. Uvedení do novozákonní řečtiny. 4. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2004. XII, 164 s. ISBN 80-86791-17-3.

 • Novum Testamentum Graece. Post Eberhard et Erwin Nestle; communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger; apparatum criticum novis curis elaboraverunt Barbara et Kurt Aland una cum Instituto Studiorum Textus Novi Testamenti Monasterii Westphaliae. Editione vicesima septima revisa. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2001. [13], 89*, [3], 812 s.: mapy + příloha. ISBN 3-438-05100-1. (nebo novější vydání)

 • PAVLÍK, Jiří – MUCHNOVÁ, Dagmar. Základy gramatiky novozákonní řečtiny [on-line]. c2016. Dostupné na http://greek.herme.net/.

Fakultativní studijní pomůcky

Mobilní aplikace "Novozákonní řečtina" pro iOS a Android.

Doplňující a pomocná literatura

 • NIEDERLE, Jindřich - NIEDERLE, Václav - VARCL, Ladislav. Mluvnice jazyka řeckého. 2. vydání. Praha: Scriptum, 1993. 288 s. ISBN 80-85528-24-X.

 • PRACH, Václav - SCHULZ, Jaroslav Gustav. Řecko - český slovník. Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů. 2. vydání. Praha: Vyšehrad, 2005. 728 s. ISBN 80-7021-796-0.

 • SOUČEK, Josef Bohumil. Řecko - český slovník k Novému zákonu. 6. vydání. Praha: Kalich, 2003. 374 s. ISBN 80-7017-853-1.

 • TICHÝ, Ladislav. Slovník novozákonní řečtiny. 1. vydání. Olomouc: Nakladatelství Burget, 2001. XII s., 192 s. ISBN 80-902798-5-6.

4. Cizí jazyk

V individuálním studijním plánu je tato povinnost uložena jednou za standardní dobu studia a je obvykle plánována ke splnění do třetího roku studia včetně.

Splnění povinnosti je potvrzováno zkouškou s výsledkem prospěl, kterou uděluje zkoušející.

Předmět potvrzuje aktivní znalost jednoho světového jazyka (angličtiny nebo němčiny) minimálně na úrovni B2. Student musí být schopen prezentovat badatelské výsledky písemně a ústně.

Doktorská zkouška z angličtiny

SIS LDO06

Garant

Gerald Robert Ostdiek, BA, M.A., Ph.D.

JUDr. ThDr. Mgr. Květoslav Tomáš Krejčí, M.Phil., Ph.D., Ph.D.

Odborná literatura

 • Strettiová, Terezie Josefa, OP. Anglicko – český teologický slovník. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2004. 82 s. ISBN 80-246-0867-7.

 • Fronek, Josef. Velký anglicko-český a česko-anglický slovník. 1. vydání. Voznice: Leda, 2007. 1576 s. ISBN 978-80-7335-114-4.

 • Good News Bible: Today’s English Version. [S.l.]: United Bible Societies, 1990. 931 s. ISBN 0-564-00421-9.

Doktorská zkouška z němčiny

SIS LDO07

Garant

Ing. Dagmar Pavlíková

Průběh kontroly studia

 • Doktorand si vybere jeden text z několika textů, které je možné získat v Moodle UK. Vybraný text po odborné stránce rozebere ve formě prezentace a výkladu na jeden a půl až dvě normostrany A4 v písemné formě. Poté prokáže odborné znalosti jazyka ústně.

 • Přímo u zkoušky obdrží odborný text v rozsahu dvou stránek A4 a během 30 - 40 minut připraví krátkou prezentaci a výklad tohoto odborného textu.

 • Poslední součástí zkoušky je přečíst a porozumět starému německému textu, který je psán kurentem (Kurrentschrift).

Odborná literatura

 • Claude Lévi-Strauss, Strukturale Anthropologie I, Kap.9, Der Zauberer und seine Magie (S.183-225)

 • Diogenes Allen und Ernstpeter Maurer,Philosophie für das Theologiestudium, mit Einführung von Gerhard Sauter (S.7-52)

 • Das Alte Testament und seine Botschaft, unter Mitarbeit von Gottfried Eggebrecht, Horst Koehn und Karl Scholl, von Hans-Jürgen Zobel und Karl-Martin Beyse(S.12-64)


Poslední změna: 17. červen 2022 12:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám