Erasmus+

Erasmus+ na Husitské teologické fakultě


Studijní pobyty v rámci programu Erasmus+


Výběrové řízení pro rok 2018/2019


Seznam bilaterálních smluv


Co je Erasmus+?


Užitečné odkazy


Studijní pobyty v rámci programu Erasmus+

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy nabízí svým studentům možnost uskutečnění studijních pobytů na univerzitách, s nimiž je uzavřena bilaterální smlouva.


Kdo? Studijního pobytu Erasmus+ se může účastnit každý student, který je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu a bude po celé období studijního pobytu v zahraničí řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.


Kam? Studijní pobyt mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky. Konkrétní nabídka je určena uzavřenými bilaterálními smlouvami.


Kdy? Studijní pobyt může absolvovat každý student od 2. ročníku bakalářského studia.


Na jak dlouho? Studijní pobyty mohou trvat 3 až 12 měsíců. Za minimální délku pobytu 3 měsíce se považuje 90 dní.


Jak často? V rámci programu Erasmus+ se studenti mohou zúčastnit studijního pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia (Bc, NMgr, PhD). Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců.


Povinnosti? Studenti vyjíždějící na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ mají povinnost splnit předměty, které jim po jejich příjezdu budou na Univerzitě Karlově uznány za 20 kreditů (bakalářské studium) nebo za 15 kreditů (navazující magisterské studium) za semestr. Studenti doktorského studia tuto povinnost nemají, odevzdávají závěrečnou zprávu.


Aktuální výběrové řízení Erasmus+ pro letní semestr akademického roku 2018/2019

K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v daném druhu studia. Studenti bakalářského studia se mohou studijního pobytu zúčastnit ve druhém roce svého studia. Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické přihlášky v období od 20. září do 8. října 2018. Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty. Při podávání přihlášky k výběrovému řízení je doporučena osobní konzultace s koordinátorem Erasmus+ .


Seznam zahraničních univerzit, na kterých lze uskutečnit v letním semestru AR 2018/2019 studijní pobyt, je k dispozici zde.


Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběrového řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči. Pohovor bude probíhat v jednom termínu (11. října 2018), bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Uchazeč může u ústního pohovoru získat maximálně 100 bodů. Kritéria výběru a posuzování uchazečů: 60% - znalost jazyka studia, 30% - motivace studenta, 10% - dosavadní výsledky studenta při studiu na HTF UK. Minimální bodová hranice pro přijetí je 70 bodů. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do pěti pracovních dní od konání pohovoru výběrového řízení na úřední desce fakulty.


Přihláška k výběrovému řízení

Každý student se může v daném termínu přihlásit až na tři zahraniční univerzity řazené podle priority. Kromě vyplnění přihlášky ve webové aplikaci je požadováno vyplnění a odevzdání fyzické přihlášky, která je se všemi přílohami ke stažení zde.


S vyplněnou přihláškou jsou vyžadovány následující přílohy:

1. strukturovaný životopis v jazyce studia (včetně data a podpisu studenta)

2. motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí (včetně data a podpisu studenta) – – dopis obsahuje základní informace o uchazeči, informace o výběru zahraniční školy, motivaci k výjezdu, předpokládaný přínos studia v zahraničí a studijní plán se zřetelně vyznačenými studijními předměty.

3. doklad o studijním průměru za celou dobu studia na HTF UK (včetně potvrzení Studijního oddělení HTF UK), ke stažení zde.

4. doklad o znalosti jazyka studia (např. kopie maturitního vysvědčení, potvrzení o vykonání zkoušky v jazyce studia na VŠ nebo certifikát znalosti jazyka studia), ke stažení zde. V případě nedoložení tohoto dokladu bude pohovor při výběrovém řízení obsahovat přezkoušení z jazyka studia.

5. doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions)


V případě zastoupení studenta jeho zmocněncem vyžadujeme úředně ověřenou plnou moc.


Seznam bilaterálních smluv

Pracoviště

Obor (Vyjíždějící studenti)

Estonsko

Tallinn University

Institute of Slavonic Languages and Cultures

Teacher Training and Education Sciences (2)

Foreign Languages (2)

Finsko

Abo Akademi University

Humanities (2)

University of Helsinki

Faculty of Theology

Religion (2)

Francie

University of Paris VIII: Vincennes - Saint-Denis

Department of Jewish Studies

Foreign languages (1)

Itálie

The "G. d'Annunzio" University of Chieti-Pescara

Department of Literature, Philology, Arts and Social Sciences

Humanities (2)

Lotyšsko

University of Latvia

Faculty of Theology

Religion (2)

Německo

Albert-Ludwigs University of Freiburg

Faculty of Theology

Religion (1)

Evangelische Hochschule Berlin

Teacher Training and Education Sciences (2)

Social Work and Counselling (2)

Justus Liebig University Giessen

Department of Catholic Theology

Religion (2)

Leuphana Universität Lüneburg

Institut für Theologie und Religionspädagogik

Religion (1)

Ludwig Maximilians University Munich

Faculty of Protestant Theology

Religion (2)

University Bayreuth*

Department of Religious Studies

Religion (2)

University of Göttingen

Faculty of Theology

Religion (1)

University of Hamburg

Faculty of Education

Religion (1)

University of Regensburg

Institute of Protestant Theology

Religion (1)

Polsko

Jagiellonian University in Krakow

Faculty of History

Religion (2)

Jagiellonian University in Krakow*

Institute for the Study of Religions

Religion (2)

State Higher Vocational School in Tarnów

Pouze akademičtí pracovníci.

Pedagogy (1)

Slovensko

Comenius University in Bratislava

Evangelical Lutheran Theological Faculty

Religion (2)

J. Selye University in Komarno

Reformed Theological Faculty

Religion (2)

Matej Bel University

Pedagogical Faculty

Religion (2)

Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Faculty of Arts

Teacher training and education science (2)

History and archaeology (2)

Philosophy and ethics (2)

Social work and counselling (2)

University of Presov in Presov

Faculty of Arts

History and archaeology (2)

Philosophy and ethics (2)

Social work and Counselling (2)

University of Presov in Presov

Faculty of Orthodox Theology

Religion (2)

Social Work and Counselling (2)


* U těchto studijních pobytů je vyžadováno doporučení katederního koordinátora, jímž je


Co je Erasmus+?

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.


Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.


Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj také poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu a podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.Poslední změna: 12. listopad 2018 10:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefonické spojení:

+420 222 539 200


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám