Aktuální termíny nabídek

Tato stránka obsahuje všechny aktuální výzvy ke studiu a k pobytům v zahraničí.

Pro více informací o jednotlivých nabídkách se obracejte na .


Univerzita Karlova - meziuniverzitní dohody

Fond mobility Univerzity Karlovy

Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Fulbrightova komise

Nabídky pro doktorandy a post-doktorandy

Další nabídky

Univerzita Karlova - MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY

Meziuniverzitní dohody Univerzity Karlovy nabízí studentům kromě tradičních jedno- a dvousemestrálních pobytů také krátkodobé stáže a letní jazykové kurzy. Máte-li zájem o vycestování v rámci těchto dohod, je třeba, abyste si nejdříve ověřili, zda je v dohodě s danou zahraniční univerzitou zakotvena možnost studentské mobility a zda je na této univerzitě Vámi studovaný obor zastoupen.

Podrobné informace k meziuniverzitním dohodámVyhlášení výběrového řízení v rámci MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD na AR 2021/2022

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci MEZIUNIVERZITNÍCH DOHOD na AR 2021/2022.


!!! PŘIHLÁŠENÍ DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ = VLOŽENÍ DOKUMENTŮ DO WEBOVÉ APLIKACE (MEZIUNIVERZITNÍ DOHODY)


* Termín konce VŘ = Termín fakultního konce výběrového řízení a nahrávání dokumentů do online web aplikace (Meziuniverzitní dohody)


Termín konce VŘ* a destinace

Nabídka

Srbsko

Pobyt v rámci meziuniverzitní dohody (University of Belgrade). Informace

- LS akademického roku 2021/2022, možnost financování z Fondu Mobilit


Požadované dokumenty zde

IzraelPobyt v rámci meziuniverzitní dohody (Hebrew University of Jerusalem). Informace

GDPR

- LS akademického roku 2021/2022, možnost financování z Fondu Mobilit


Požadované dokumenty zde

RuskoPobyt v rámci meziuniverzitní dohody (Lomonosov Moscow State University). Informace

- LS akademického roku 2021/2022, možnost financování z Fondu Mobilit


Požadované dokumenty zde

Ukrajina

Pobyt v rámci meziuniverzitních dohody (Ivan Franko National University of Lviv)

- LS akademického roku 2021/2022, možnost financování z Fondu Mobilit


Požadované dokumenty zde

Ukrajina

Německo - 3.10.2021

861 EUR měsíčněStipendijní pobyty pro studenty na LS 2021/2022 pro studenty bakalářského a magisterského studia.(Heinrich Heine Universität Düsseldorf). Informace


- 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského a magisterského studia 861 EUR měsíčně (není určeno pro doktorandy)

je třeba předběžný příslíb přijetí od pedagoga z HHU Düsseldorf


Německo - 3.10.2021

850 EUR měsíčněStipendijní pobyty pro studenty magisterského studia a doktorandy na LS 2021/2022 (Universität Hamburg). Informace


- 9 semestrálních stipendií pro studenty vyšších ročníků magisterského a doktorského studia - 850 EUR měsíčně

- 2 doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů z UK v AJ nebo NJ


NěmeckoMěsíční letní kurzy němčiny (Universität Bonn). Informace

NěmeckoMěsíční letní kurzy němčiny (Justus-Liebig Universität Giessen). Informace

ŠvýcarskoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Basel).


Požadované dokumenty zde

NěmeckoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Bayreuth).

Německo - 3.10.2021

300 EUR měsíčněStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Goethe Universität Frankfurt am Main).

- 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia (LS nebo ZS 2021/2022) - 300 EUR měsíčně


Požadované dokumenty zde

NěmeckoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Leipzig).

- 1 semestrální stipendium pro studenty bakalářského, magisterského nebo doktorského studia – 400 EUR měsíčně

(LS nebo ZS 2021/2022)


Požadované dokumenty zde

NěmeckoStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität Heidelberg).


Požadované dokumenty zde

Německo - 3.10. 2021

850 - 1000 EUR měsíčněStipendijní pobyty pro studenty a doktorandy (Universität des Saarlandes – Saarbrücken).

- 2 semestrální stipendia pro studenty bakalářského nebo magisterského studia - 850 EUR měsíčně (pouze LS 2021/2022)


- 1 semestrální stipendium pro doktorandy

1000 EUR měs. (možné vyjet na několik týdnů – max. 3 měsíce v období leden – prosinec 2022)


Požadované dokumenty zde

Jihoafrická republikaPobyt v rámci meziuniverzitní dohody (University of Pretoria) Informace


* Termín konce VŘ = Termín fakultního konce výběrového řízení a nahrávání dokumentů do online web aplikace (Meziuniverzitní dohody)

Požadované dokumenty - NĚMECKO, ŠVÝCARSKO


Podklady k žádosti o stipendium pro studenty (bakalářské a magisterské studium)

• strukturovaný životopis (v němčině nebo v angličtině)

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině

• konkrétní studijní plán

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině (Universita Hamburg požaduje 2 doporučující dopisy)

• potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě) – min. úroveň B1+

• potvrzený výpis studijních výsledků v angličtině, studijní průměr

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (pouze u HHU Düsseldorf)Podklady k žádosti o stipendium pro doktorandy

• strukturovaný životopis (v němčině nebo angličtině)

• vyplněný formulář Academic visitor application https://cuni.cz/UK-3055.html

• studijní záměr (motivační dopis) v němčině nebo v angličtině

• shrnutí tématu dizertační práce (v němčině nebo angličtině)

• doporučující dopis vysokoškolského pedagoga na UK (v němčině, popř. angličtině)

• potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k magisterskému diplomu

(v AJ), celkový studijní průměr za magisterské studium

• potvrzení o stupni znalosti němčiny nebo angličtiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)

• předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity

Požadované dokumenty - IZRAEL, RUSKO, SRBSKO, UKRAJINA


K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty v anglickém jazyce:

• životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)

• motivační dopis

• konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)

• doporučující dopis z katedry

• aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ

• celkový studijní průměr za celé studium na VŠ

• doklad o jazykové způsobilosti

• studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A STUDIA NA ZAHRANIČNÍ UNIVERZITĚ SI STUDENTI VYHLEDAJÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH PŘÍSLUŠNÉ UNIVERZIT

Vzhledem k trvající situaci kolem pandemie COVID-19 opět umožňujeme, aby si každý student zvolil navíc jednu univerzitu jako náhradní řešení. V případě, že pro studenty jiná univerzita, než jejich první volba, nepřichází v úvahu, měli by počítat s tím, že na ní nemusí být volné místo.


Meziuniverzitní dohody na UK


Důležité informace pro výjezdy v rámci meziuniverzitních dohod!!!


PŘED VÝJEZDEM

V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení.
Fond mobility Univerzity Karlovy


Přihlášky do Fondu mobility UK (letní semestr/jarní kolo) od 20.9. - 22. 10. 2021 je možnost podávat projekty Fondu Mobility na web. stránkách https://veda.is.cuni.cz

Více informací naleznete zde: https://htf.cuni.cz/HTF-109.html


Informace o Fondu mobility Univerzity Karlovy naleznete zde.


Na OZV RUK musí být přihlášky doručeny přímo jednotlivými fakultami či součástmi, nikoli samotnými žadateli!


Kontakt: Ing. Veronika Hrušková
Erasmus+

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LETNÍ SEMESTR 2021/2022


Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení pro studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2021/2022.

K výběrovému řízení se může přihlásit každý student bakalářského, navazujícího magister-ského nebo doktorského studia, který nevyčerpal maximální délku pobytu (12 měsíců) v da-ném druhu studia.


Přihlašování probíhá prostřednictvím webové aplikace a fyzické při-hlášky (přes podatelnu) v období od 2. 9. do 20. 9. 2021.


Pro přijetí přihlášky k výběrovému řízení je nutné dodat všechny požadované dokumenty. Všechny kompletní přihlášky odevzdané ve vypsaném termínu budou postoupeny do výběro-vého řízení, které bude provádět komise formou pohovoru s uchazeči (forma VŘ bude upřes-něna online MSTeams/osobní pohovor).

Pohovor bude probíhat 24. 9. 2021. a bude se konat v jazyce studia a bude prověřovat znalost cizího jazyka a motivaci ke studiu v zahraničí.


Součástí fyzické přihlášky jsou tyto dokumenty:

 strukturovaný životopis v jazyce studia,

 motivační dopis v jazyce studia zvlášť pro každou univerzitu, na níž se uchazeč hlásí,

 doklad o studijním průměru za celou dobu studia na UK HTF,

 doklad o znalosti jazyka studia a doporučení katederního koordinátora (toto se týká pouze University Bayreuth a Jagiellonian University in Krakow – Institute for the Study of Religions).


Všechny dokumenty a další pokyny jsou uvedeny na webových stránkách fakulty: http://www.htf.cuni.cz/HTF-100.html (Studium v zahraničí)


Pro další informace se obracejte na fakultního koordinátor Erasmus+:

Ing. Veronika Hrušková

veronika.hruskova@htf.cuni.cz

H108, 222 539 209

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, plnící úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.


Akademická informační agentura (AIA)

AKTION Česká republika - Rakousko

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

Další nabídky DZS

Akademická informační agentura (AIA)

Akademická informační agentura (AIA) je součástí Domu zahraniční spolupráce. Jejím úkolem je informovat o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.

Mezinárodní smlouvy do Německa (DAAD)


Ze strany Akademické informační agentury (AIA) bychom vás rádi informovali o nabídkách stipendií pro pobyty v německy mluvících zemích v akademickém roce 2022/2023 udělovaných na základě mezinárodních smluv.

Žádosti o stipendia je možné podávat v německém nebo anglickém jazyce, výjimkou jsou letní kurzy němčiny, u kterých se žádost podává pouze v němčině (viz níže DAAD).


DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách DAAD.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) je termín podání žádostí 15. listopadu 2021.

Termín pro podání žádostí o stipendia na letní kurzy němčiny je 1. prosince 2021.


Žádosti se podávají přes online portál DAAD, tištěnou verzi žádosti je pak třeba zaslat do sídla Akademické informační agentury:

Dům zahraniční spolupráce, AIA,

Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1


Pro stipendia v uměleckých studijních oborech platí specifické podmínky:

Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba posílají svoje žádosti elektronicky přes online portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.


U těchto stipendií jsou termíny pro podání žádostí dříve:

• hudba - 27. září 2021

• architektura - 30. září 2021

• scénické umění - 2. listopad 2021

• výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film - 30. listopad 2021AKTION Česká republika - Rakousko


AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí. Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).


• Studenti MSP, DSP, VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 měsíců) – termín podání žádostí je 31. říjen 2021.

• VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o stipendium na měsíční výzkumný pobyt – termín podání žádostí je 30. listopad 2021.

Žádosti se podávají přes online portál scholarships.at

Obecné informace o stipendijních pobytech v rámci AKTION naleznete na stránkách programu AKTION, přehled podmínek k jednotlivým stipendiím naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA
Sommerkolleg 2021 Poděbrady


Letní česko-rakouská škola, Sommerkolleg 2021 Poděbrady, nabízí studentům VŠ, kteří se chtějí zdokonalit v německém jazyce, možnost se ještě přihlásit. Program je pestrý a ideální pro studenty všech oborů se zájmem o reálie a kulturu obou zemí. Část výuky probíhá formou tandemu.


Sommerkolleg se koná v termínu 4. – 18. 7. 2021

Studentky a studenti jsou ubytování v jednolůžkových pokojích.

Účastnický poplatek za celý kurz včetně ubytování a stravování je 3 000 Kč.

Účastníkům je hrazen PCR test u neočkovaných účastníků, příp. jiný dle aktuální pandemické situace před začátkem kurzu, příp. i během něj.


V případě zájmu se přihlaste do 15. 6. 2021 na emailové adrese zmudova.stepka@seznam.cz, k dispozici jsou poslední volná místa.


Více informací na: http://ujop.cuni.cz/aktuality/detail/749-letni-intenzivni-kurz-nemeckeho-jazyka-v-podebradechCentral European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS)

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s. Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.


Další nabídky DZS

Termín a destinace

Nabídka

11. prosince 2019

Rusko

Stipendijní pobyt. Informace

2. prosince 2019

Čína

Stipendijní pobyt. Informace

2. prosince 2019

Egypt

Stipendijní pobyt. Informace

2. prosince 2019

Chorvatsko

Stipendijní pobyt. Informace

2. prosince 2019

Republika severní Makedoni

Stipendijní pobyt. Informace

2. prosince 2019

Slovinsko

Stipendijní pobyt. Informace

2. prosince 2019

Švédsko

Stipendijní pobyt. Informace

18. prosince 2019

Řecko

Stipendijní pobyt. Informace

18. prosince 2019

Malta

Stipendijní pobyt. Informace

7. února 2020

Slovensko

Stipendijní pobyt. Informace

6. března 2020

Čínská lidová republika

Letní kurzy čínštiny pro učitele čínštiny. Informace


Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty UK. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.


Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:


  1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

  2. Studijní záměr

  3. Studijní průměr

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce:


https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/
Fulbrightova komise


Informace o Fulbrightově komisi naleznete zde.


Po uvolnení cestovních omezení z USA do CR byl obnoven program Fulbright Specialist na krátkodobé 2-6 týdenní pobyty amerických odborníku.


Prihlášky na rok 2022 je možné podávat do 30.září 2021.


Veškeré informace vcetne popisu programu, on-line prihlášky a instrukcí jsou k dispozici na https://bit.ly/Specialist2022


FULBRIGHT - NARA

Rádi bychom Vás také informovali o novém stipendiu Fulbright-NARA v oborech spojených s ochranou a zachováním kulturního dědictví, interdisciplinární heritage science, která predstavuje komplex vedních disciplin od humanitních až po vysoce specializované technické obory.

Grant se udeluje pro pobyt na Heritage Science Research and Testing Lab in College Park, Maryland.

Program na rok 2022/23 má uzáverku 15.října 2021.


Podrobnosti o obsahu programu, disciplínách a prihlášce jsou k dispozici na https://bit.ly/Fulbright-NARA

Nabídky pro doktorandy a post-doktorandy

Na této stránce: https://cuni.cz/UK-4793.html naleznete za zahraničí nabízené stipendijní programy pro Ph.D. studenty či post-doktorandy.Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro doktorandy a post-doktorandy na Universität Wien v roce 2021 (září – prosinec 2021)


Partnerská Univerzita Vídeň nabízí podobně jako v uplynulých letech i v letošním roce 2021 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky). Výše stipendia činí 1.000 €. Nástup u těchto pobytů je možný od září – prosince 2021.

Ubytování si vybraní kandidáti musí zajistit sami.

Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt na: http://www.univie.ac.at/organisation. Uchazeč se partnerovi představí a přiloží stručný životopis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium.


Zájemce si rovněž předem dojedná termín případného pobytu. Vědecký partner vystaví příslib přijetí (acceptance letter of a supervisor), který zájemce předloží společně s následujícími dokumenty v anglickém jazyce:

Application form

 Strukturovaný životopis

 Seznam publikací

 Stručná bibliografie vztahující se k výzkumnému tématu

 Podrobný popis výzkumného pobytu a jeho cíle

 Doporučující dopis z UK a studijní průměr z předešlého studia

 Předběžný příslib přijetí od vídeňského pedagoga (acceptance letter of a supervisor)


Podrobnosti naleznou uchazeči v přiloženém dokumentu - Research grants 2021 for young researchers within the partnership-agreement with the University of Vienna.


ZÁJEMCI O TENTO POBYT, PROSÍM O ZASLÁNÍ VEŠKERÉ DOKUMENTACE EMAILEM veronika.hruskova@htf.cuni.cz DO 16. 7. 2021.Další nabídky

ONLINE KURZY - JLU Virtual International Programme (VIP) - Winter Semester 2021/22Based on the positive experience of the last year we have decided to add the programme as a continuous offer to the regular exchange programmes of JLU. Please be assured that this programme constitutes an additional offer and is not meant to replace physical exchange at our university.


The VIP invites international students from our partner universities around the world to gain international study experience as complement of their studies in their home countries. International students get to choose one or more seminars and lectures from a varied study catalogue taught completely online. This offer includes over 70 online courses from all 11 faculties at JLU at undergraduate and graduate level, held in English, German, Croatian, Spanish and Russian language. As the offer is part of the regular JLU curriculum, international students enrolled will benefit from an international learning environment.


In addition to the specialized courses, our VIP offers interdisciplinary online courses and exclusive places in an online German language course for beginners. Upon successful completion of the virtual exchange semester, international students will receive a Transcript of Records with credit points from JLU. Participation in the “Virtual International Programme” at JLU is free of charge for students from our partner universities.


  • Students are able to apply for the programme up to August 25, 2021.

  • The courses start mid of October 2021.

  • For further information about the course offer and the application process, please visit www.jlu-digitalcampus.de/vip.


Celá prezentace programu ke stažení:


ONLINE KURZY - UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI


Matej Bel University in Banska Bystrica is delighted to announce, that following a successful launch this year we will offer a variety of online courses in the next academic year 2021/2022 (winter and summer semester) available for students of our partner universities.


Please, find the complete offer and more information about our online courses below:


Online courses at Matej Bel University – academic year 2021/20212


Students can apply via an online application form. The first round of applications will be accepted until July 31, 2021. In order to secure your spot we recommend to apply as soon as possible, as places for each course are limited.


Online application form


Should you have further questions, please do not hesitate to contact us and we will be happy to assist.Ing. Anita Dienešová -

referentka pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

office for international cooperation, public relations and third mission

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

FACULTY OF EDUCATION MATEJ BEL UNIVERSITY BANSKÁ BYSTRICA

Ružová 13

974 11 Banská Bystrica

Slovakia

Tel.: +421 48 446 4226

www.pdf.umb.sk

www.facebook.com/Pedagogicka.fakulta.UMB.oficialna.stranka

Faculty of Education MBU: www.youtube.com/watch?v=R_gPi6lt9qA

Matej Bel University: www.youtube.com/watch?v=6WqFGdYQ0Tg
LETNÍ ŠKOLY

ONLINE SUMMER SCHOOL 2021 - HAMBURG - 5. - 30.7.2021


Stipendium na Hamburg International Summer School 2021 - Language Diversity, Education and Social Participation ONLINE


POUZE 2 MÍSTA PRO NAŠI FAKULTU


Podrobnější informace a požadavky pro uchazeče této LŠ naleznete zde:


https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/summer-schools/1-program/2-language-diversity.html


https://www.uni-hamburg.de/en/internationales/studieren-an-der-uhh/summer-schools/3-application.html


Poplatek za tuto LŠ je 775 EUR (pro studenty z UK bude poskytnuta 20 % sleva = 620 EUR).


V případě, že bude studentům přiznáno stipendium, bude jim celá částka na začátku tohoto online kurzu dodatečně vyplacena.


V době nominace by studenti již měli být přihlášeni na tuto LŠ (v případě, že nebudou na stipendium vybráni, mohou se z dané LŠ poté opět odhlásit).


Podklady k žádosti o stipendium na LŠ pro studenty:


• strukturovaný životopis v AJ

• motivační dopis v AJ

• studijní průměr

• potvrzení o přijetí na LŠ - Language Diversity, Education and Social Participation – 5. – 30. 7. 2021 - online


PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY na zahraniční oddělení do 10. 5. 2021.

1. přihlášky - emailem PDF soubory na veronika.hruskova@htf.cuni.cz

2. originální podepsané přihlášky - na zahraniční oddělení - poštou, osobně, do fakultní schránky Veroniky Hruškové
KU Leuven - Europe Inside Out: online summer schoolMore information hereGUSEGG – Graz International Summer School Seggau July 4 – July 10, 2021


The Call for GUSEGG 2021 is open and we are hereby sending you the information for this years´ summer school. We kindly ask you to forward the information to your students and staff who might be interested in joining us for this hybrid summer school program.


Are you ready for an international hybrid summer school experience?Already curious? Watch our short clip


FLYER GUSEGG 2021


Graz International Summer School Seggau 2021 (GUSEGG):

Castle in the Cloud/s

For internationally oriented, highly motivated students from all disciplines and all levels.


Stability, Security, and Happiness: State – Society – Religion


July 4 – July 10, 2021

Seggau Castle, Leibnitz, Austria & Around the Globe


 1-week summer university

 Lectures, 6 individual seminars, evening events

 Discussions and networking opportunities with international lecturers and students

 6 ECTS credits for participation and seminar paper

 Developing skills in public speaking, academic, and creative writing

 Publishing opportunity in Off Campus: Seggau School of Thought publication series

 All-inclusive package (tuition, meals, accommodation, extra-curricular program – for students at the University of Graz only!)


Application Deadline: March 30, 2021


Detailed information about the summer school program:

Graz International Summer School Seggau


Tento projekt je možné podpořit z projektu POINT - Podpora internationalizace


Bayreuth International Summer School 5 - 16 July, 2021

Bayreuth International Summer School Team

Campus-Akademie der Universität Bayreuth

Universitätsstraße 30

95440 Bayreuth

summerschool@uni-bayreuth.de

www.summerschool.uni-bayreuth.de
For the BISS 2021, the Team at the University of Bayreuth is doing its best to facilitate a genuinely international summer school and platform for shared learning experiences and cultural exchange.


At the moment, we are organising and planning a programme to happen on its full extent on campus in Bayreuth, Germany. We are committed to hosting the BISS in the most accessible way possible. Thus we will adapt the programme to the latest travel and public health recommendations. More detailed information is available on our website.


The Cultural Heritage of Hungary’ summer course, held at the University of Pécs between July 4-18, 2021, free of charge

Dear Student,


Would you like to attend our Pécs Summer School Program and earn credits while learning about Hungarian culture, free of charge?

We are delighted to inform you that you can apply for a scholarship to participate in our summer course, to learn about the cultural heritage of our beautiful country, Hungary!

Why shouldn’t you miss this experience?


The Cultural Heritage of Hungary (July 4-18, 2021) face-to-face summer program will help you gain insight into Hungary’s gastronomy, wine culture, history, religion and folk traditions, and political, economic and social challenges. Team building intercultural sessions will also be part of this program as well as other exciting and entertaining social programs.

The scholarship, offered by the Hungarian Tempus Public Foundation, covers full tuition, meals, accommodation and various social activities for the duration of the program.

The program is open to undergraduate, graduate and PhD students.


Applications may be submitted in two ways:

1. As a nominee of the sending country’s national scholarship organization from: Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Egypt, Greece, Poland, Slovakia, Slovenia, Ukraine.

2. As a citizen of the following countries: Albania, Argentina, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Egypt, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korean Republic, Latvia, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Mexico, the Netherlands, Norway, the Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkey, UK, USA.


Earned credits: 6 ECTS


Language of instruction: English


The application deadline for the scholarship is 11 March 2021.


More info in the Call for application: https://tka.hu/docs/palyazatok/nye_call_incoming_summer_courses_2021.pdf

Application Guide: https://tka.hu/docs/palyazatok/online_application_guide_in_20212012171327.pdf

The flyer and the preliminary program is attached.

Please visit https://summerschool.pte.hu/ for more information.


If you have any question please contact summerschoolpecs@pte.hu

Hope to see you in Pécs in July!Transylvania International Summer Courses of Romanian Language and Civilization - July 19th – August 6th

Transylvania International Summer Courses of Romanian Language and Civilization will take place between July 19th – August 6th, 2021. We set up a 3-week teaching plan, consisting of a 3-hour course programme each working day, in the afternoon. Besides the Romanian language classes, we will organize live, interactive conferences and demonstrative workshops on Romanian culture and civilization. As quality is one of our absolute preoccupation, we will form multiple small groups, based on the language level of the participants (beginner, intermediate, advanced), so that participants enjoy an extensive interaction with the teacher and peers. At the end of the course, each participant will be granted with 4 ECTS and with an attendance certificate.


Deadline of the application: July 15th, 2021


We would very much appreciate it if you could also like our page on Facebook using your institutional Facebook page and share this announcement with your community.


Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/Transylvania-International-Summer-Courses-of-Romanian-Language-105311097634565/?modal=admin_todo_tour.


Application form: https://www.jotform.com/form/202923305261345


E-mail: RoSummerSchool@ubbcluj.ro or diana.cosma@ubbcluj.ro

Diana Cosma

Center for International Cooperation

Babeș-Bolyai University

Cluj-Napoca, RomaniaJLU Virtual International Programme (VIP) - Summer Semester 2021


Virtual International Programme (VIP) for summer semester 2021

During the current winter semester 2020/21 our VIP came across with much positive response and it enabled us to make international exchange possible despite the worldwide pandemic. Thank you very much for sharing the information with your students and thus supporting this possibility. Based on this positive experience we would like to continue the programme for international students interested in a virtual exchange experience at JLU. Please be assured that this programme persists an additional offer and is not meant to replace physical exchange at our university during the upcoming summer semester where possible.


The VIP invites international students from our partner universities around the world to gain international study experience as complement of their studies in their home countries. International students get to choose one or more seminars and lectures from a varied study catalogue taught completely online. This offer includes over 80 online courses from all 11 faculties at JLU at undergraduate and graduate level, held in English, German, Portuguese, Spanish, or Ukrainian language. As the offer is part of the regular JLU curriculum, international students enrolled will benefit from an international learning environment.


In addition to the specialized courses, our VIP offers interdisciplinary online courses and 45 exclusive places in an online German language course for beginners. Upon successful completion of the virtual exchange semester, international students will receive a Transcript of Records with credit points from JLU. Participation in the “Virtual International Programme” at JLU is free of charge for students from our partner universities.


Attached you find an overview of the “Virtual International Programme” at JLU as well as our course offer. Students are able to apply for the programme up to February 15, 2021. The courses start mid of April 2021. For further information about the course offer and the application process, please visit www.uni-giessen.de/vip.


Please contact our Mobility Team for inquiries about the programme, the course selection or the application process:


Justus Liebig University Giessen

International Office

Mobility Team

VIP@admin.uni-giessen.de

Tel.: +49 641-99 12131/32


Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2021


Co je česko-bavorská agentura? více informací neleznete na jejich webových stránkách www.btha.de


Dle vývoje v následujících měsících se agentura bude snažit otevřít možnosti financování i pro digitální formáty přeshraničních kooperací a pro účast na online akcích výsokých škol v sousední zemi. Navíc agentura doufá, že alespoň v druhé polovině roku bude možno uskutečnit některé či výzkumné projekty v prezenční formě.


BTHA nabízí stipendia na roční studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorandských programů. Stipendia jsou určena k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Přehled informací k stipendijní nabídce BTHA naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace naleznete na stránkách BTHA.


Termín pro podání žádostí je 1. listopad 2021Stipendijní nabídka BTHA (Česko-bavorské vysokoškolské agentury) k účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku v roce 2021. Ucházet se mohou studenti BSP, MSP, DSP a akademičtí pracovníci. Seznam kurzů pro rok 2021 je pestrý a zveřejněn na stránkách BTHA v rubrice Stipendia, kde jsou rovněž zprávy z pobytu z minulých let. U zájemců o jazykových kurzů NJ se předpokládá znalost němčiny na minimální úrovni B1.


Zájemci zasílají svou žádost nejpozději do 25. března 2021 poštou a e-mailem na BTHA/BAYHOST Universitätsstr. 31 93053 Regensburg, e-mail: sekretariat@btha.de


BTHA také informuje o grantové programy na rok 2021:


• NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)

• "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)

• "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)


Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".________________________________________

Stipendijní programy na rok 2021:


- stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy v Bavorsku,


- stipendia na kurzy češtiny a odborné letní školy v ČR,

- stipendia na studijní a výzkumné pobyty v ČR,

- stipendia na stáže v ČR.

Více informací viz www.btha.cz v rubrice "Stipendia".


________________________________________


Grantové programy na rok 2021:


- NOVĚ: "Bayerisch-tschechische Sommer-/Winterschulen 2021" - program podpory pro bilaterální letní/zimní školy s účastí studentů z obou zemí (žádost podává bavorská VŠ)


- "Bayerisch-tschechische akademische Projekte 2021" - program podpory česko-bavorských akademických projektů, jako jsou např. konference, workshopy, menší výzkumné projekty nebo příprava mezinárodních projektů (žádost podává bavorská VŠ)


- "Mobilitätsbeihilfen Tschechien 2021" - příspěvky na studijní, přednáškové a vědecké pobyty v Bavorsku, resp. v České republice (žádost podává bavorská VŠ)


Více informací na www.btha.cz v rubrice "Granty".


________________________________________Poslední změna: 17. září 2021 11:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

všední dny: 7:30–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám