Fond mobility UK


AKTUÁLNĚ!

Ze strany UK došlo k pozastavení smluv a spolupráce s ruskými partnery (dotčené oblasti: Ruská federace, Bělorusko).

https://cuni.cz/UK-6311.html?news=14884&locale=cz

Žádosti o finanční podporu z Fondu mobility (FM) na pobyt v dotčených oblastech – Rusko, Bělorusko a Ukrajina – nebudou ze strany Rady FM podporovány.

Žadatelé obdrží více infomací na zahraničním oddělení.


Fond mobility Univerzity Karlovy


CÍLEM Fondu Mobility UK je finanční podpora zejména pro:

  a. 

studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

  b. 

účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

  c. 

krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí

  d. 

studium zahraničních studentů na univerzitě

  e. 

studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě


Pro podrobnější informace doporučujeme navštívit odkaz na Priority a Opatření rektora, kde jsou každoročně vypisovány cílové skupiny pro finanční podporu.

AKTUÁLNÍ TERMÍNY PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Termíny podávání žádostí na fakultu:


- letní semestr (jarní kolo) - od 1. 2. do 14. 3. 2024 do 16:00 (interní termín)


- zimní semestr (podzimní kolo) - od 16.9. do 17.10.2024 do 16:00 (interní termín)

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Z FM

Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Mobilit se lze pouze zažádat prostřednictvím webové aplikace IS VĚDA** = do aplikace se studenti a zaměstnanci přihlašují prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz = v aplikaci Soutěže Fond Mobility a Podporad internacionalizace najdete v modulu PAS (ProjektyASoutěže) v DANÝCH TERMÍNECH. Pozdější žádosti jsou automaticky zamítnuty.


Další finanční krytí pobytu

Lze očekávat, že žadatel se bude pokoušet zajistit finanční podporu i z jiných zdrojů.

Prostředky přidělené z Fondu mobility UK nelze využít k dofinancování nákladů spojených s účastí na programu Erasmus+.

Pokud bude žadatel čerpat finanční podporu z jiných zdrojů, aby svůj pobyt dofinancoval, je povinen tyto zdroje v žádosti o finanční příspěvek uvést (kolonka dofinancování).

Žadatel je také povinen ověřit si, že finanční podpora z jiných finančních zdrojů současně umožňuje pobírat příspěvek z FM UK.


Výše požadovaného příspěvku

Fond mobility UK poskytuje finanční příspěvek, který však nepokrývá všechny cestovní náklady. Přidělená částka pokrývá náklady na požadovanou akci maximálně jednou polovinou, současně je však stanovena horní hranice přidělené částky.


Od žadatele je očekáváno, že svůj rozpočet na plánovaný pobyt bude koncipovat přiměřeným způsobem. Pokud budou jednotlivé částky na cestovné, ubytování, stravné a jiné položky výrazně překračovat obvyklé sumy, může to být důvodem k úplnému zamítnutí žádosti. Pokud by měl žadatel v úmyslu umělým navýšením jednotlivých položek rozpočtu pokrýt veškeré pobytové náklady, vystavuje se nebezpečí úplného zamítnutí žádosti.


Výpočet finančních požadavků na základě platných diet pro pobyty v zahraničních zemích není považován za vhodný. Obecně jsou přidělovány částky nižší, které odpovídají úspornému stylu života.


Přidělený finanční příspěvek je vázán na konkrétního žadatele, konkrétní projekt, cílovou zemi a termíny realizace.


STUDENTSKÁ MOBILITA

O finanční příspěvek z Fondu mobility UK může žádat student prezenční formy studia (bakalářská, magisterská doktorská forma).


Fond mobility UK je určen na podporu dlouhodobých mobilit, prostředky nejsou určeny k financování účasti na krátkodobých studentských konferencích. Finanční příspěvek na realizaci kratších pobytů lze získat z programu Podpora internacionalizace UK, který přispívá na mobilitu v délce do tří týdnů.


Studentská mobilita se v rámci Fondu mobility UK realizuje v kategoriích:

 • a. studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry,

 • b. účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,

  Zpravidla se jedná o stáže v délce 1 až 2 kalendářní měsíce.

  V této kategorii budou žádat např. studenti lékařských fakult, kteří plánují vycestovat prostřednictvím IFMSA Česká republika, z. s.

 • c. krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,

  Pobyty jsou určeny především pro studenty doktorského studijního programu za účelem výzkumné práce.

 • d. studium zahraničních studentů na univerzitě

  Finanční příspěvek pro zahraniční studenty, kteří na půdu UK přijíždějí na základě meziuniverzitních dohod. O příspěvek žádá fakulta, na které bude zahraniční student studovat.


Maximální délka období, na kterou lze poskytnout finanční příspěvek z Fondu mobility UK ve studentských kategoriích, je 12 kalendářních měsíců.


Každý student, který si hodlá podat žádost o finanční příspěvek, musí být schopen formulovat přesné cíle, kterých chce během své mobility dosáhnout.


Větší pravděpodobnost úspěchu při získávání finančního příspěvku mají výjezdy studentů v prvním ročníku dvouletého prezenčního magisterského programu nebo výjezdy studentů ve čtvrtém ročníku pětiletého prezenčního magisterského programu.


Při posuzování žádostí o finanční příspěvek bude přihlíželo i k dosavadní délce doby studia. Žadateli se doporučuje studovat ve standardní době studia.


V souladu se čl. 4 Statutu Fondu mobility UK bude finanční příspěvek v daných kategorií pro studenty určen především na úhradu nákladů spojených s cestou, nákladů na ubytování a stravování, školného či poplatků za mezinárodní studijní nebo odborné akce.


STUDENTSKÉ žádosti o příspěvek z Fondu mobility musí obsahovat = aby žádost mohla být postoupena do dalšího kola:

 • Vyplněnou online přihlášku (doporučení: konkretizujte cíle,motivace, fakta, názvy)

 • Akceptační dopis zahraniční univerzity/pracoviště

 • Doložení jazykové způsobilosti

 • Doporučující dopis od pedagoga z HTF (odborného garanta)

 • Motivační dopis (vždy podepsaný)

PŘÍLOHY UKLÁDAT DO WEBOVÉ APLIKACE NEJLÉPE V PDF

AKADEMICKÁ MOBILITA

Akademická mobilita se v rámci Fondu mobility UK realizuje v kategoriích:

 • c.) krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,

  Kategorie určená pro akademické pracovníky za účelem účasti na vědeckých a výzkumných akcích v zahraničí, které jsou v souladu s Prioritami FM UK pro rok 2023.


  Fond mobility UK podporuje zaměstnaneckou mobilitu akademických pracovníků za předpokladu, že takový akademický pobyt bude přínosem pro univerzitu (nikoliv individuálním přínosem pro samotného žadatele).

 • e.) studium zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  Žádoucí délka pobytu zahraničních profesorů na půdě UK je pět pracovních dní. Kratší pobyty zahraničních akademiků na půdě UK musí být řádně zdůvodněny v souladu s Prioritami FM UK pro rok 2023. Očekává se také podrobný rozpis náplně takového pobytu (přehled přednášek apod.).


  V souladu se čl. 4 Statutu Fondu mobility UK bude finanční příspěvek v dané kategorii určen především na úhradu nákladů spojených s cestou a nákladů na ubytování a stravování.Žádost o podporu HOSTUJÍCÍM AKADEMIKŮM musí obsahovat:

 • Vyplněnou online přihlášku

 • Životopis včetně publikační činnosti

 • Doporučení vedoucího odborníka z příslušného pracoviště

 • Plán aktivit akademika na UK

 • Souhlas s poskytnutím osobních údajů (zajišťuje si pracovník, který žádost podává) STÁHNOUT ZDE

PŘÍLOHY UKLÁDAT DO WEBOVÉ APLIKACE NEJLÉPE V PDFManuál pro žadatele


**V případě problémů s přihlášením je možné kontaktovat Poradnu FoMo. Link na poradnu se zobrazuje na přihlašovací stránce aplikace IGA. Při hlášení incidentu bude požadováno osobní číslo studenta/zaměstnance.

ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

 1. Student/zaměstnanec založí žádost (návrh) ve webové aplikaci https://veda.is.cuni.cz

 2. Žádosti jsou administrovány odd. vědy. Budou vytištěny přehledy pro fakultní schvalování a po interním odsouhlasení změní ve webové aplikaci stav žádosti na jednu z možností:

  a. Schválený fakultou

  b. Schválený fakultou s výhradou

  c. Neschválený fakultou

  d. Vráceno

  POZOR! HTF UK provádí vlastní kolo výběru a předává na RUK všechny žádosti, všechny žádosti budou označované za „Schválený fakultou“.

 3. Rada Fondu mobility schválí/neschválí žádosti.

 4. Referent RUK změní stav žádosti na jednu z možností:

  a. Přijat

  b. Nepřijat

  c. Přijatý s úpravou rozpočtu

 5. Referent RUK oznámí fakultě/součásti rozhodnutí.

 6. Další zpracování na fakultě/součásti bude probíhat standardním způsobem.

 7. Referent fakulty/součásti změní ve webové aplikaci stav žádosti s ohledem na aktuální okolnosti na Vyplacený, případně Vyúčtovaný (finální stav).

Přihlásit se můžete pomocí svého CASového účtu.

Pokyny pro žadatele z Fondu mobility naleznete na webových stránkách UK zde

POTŘEBNÉ DOKUMENTY PO NÁVRATU

Formuláře závěrečných zpráv jsou ke stažení v IS Věda u soutěžního návrhu projektu kliknutím na Pravidla (vpravo nahoře).Fond Mobility: a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

1) Závěrečná zpráva (ZZ_FM_a_2021_1_Číslo projektu)

2) Confirmation of Study Period (CONF_FM_a_2021_1_Číslo projektu)

3) Transkript studijních výsledků - doložený ze zahraniční instituce


Fond Mobility: c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí

1) Závěrečná zpráva (ZZ_FM_a_2021_1_Číslo projektu)

2) Confirmation of Study Period (CONF_FM_a_2021_1_Číslo projektu)


Fond Mobility: e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK - hostující profesoř

1) Závěrečná zpráva (ZZ_FM_a_2021_1_Číslo projektu)

2) Závěrečná zpráva - shrnutí garanta

KONTAKT

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

Koordinátor ERASMUS+

E-mail: viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 31. leden 2024 16:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám