Strategická partnerstvíOd roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.


Společným denominantem této skupiny institutů, která vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014, byl


• široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi;

• společný profil komplexní vzdělávací instituce;

• předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;

• globální distribuce.


Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Ať už v bilaterálních či multilaterálních vztazích využívá Univerzita Karlova těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.


Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto „otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů“ (zdroj: Dlouhodobý záměr UK 2019 – 2020).Základní informace o Strategických partnerstvích na UK lze nalézt na webu RUK.
VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO ROK 2023


POKYNY K VÝZVĚ FSP PRO ROK 2023 JE MOŽNÉ STÁHNOUT ZDE.pdf


V pokynech naleznete veškeré informace jaké FSP podporuje aktivity s partnery, podrobnější vysvětlení finančních podmínek (jaké náklady se uznávají, či neuznávají), co má obsahovat návrh a jak jsou posuzovány (tedy co návrh musí obsahovat, aby byl správně vyplněn).


Ve výzvě pro rok 2023 nefigurují univerzity, které spadají do kategorie "klíčových partnerů", jak tomu bylo doposud. Dle zjištěných informací, kolegium rektorky se rozhodlo přehodnotit formát klíčových partnerství a v současné době se pracuje na novém konceptu.


FAKULTNÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ - 14. ÚNORA 2023


Do 14. 12. 2023 prosím o zaslání na email veronika.hruskova@htf.cuni.cz vyplněné a podepsané návrhy + stručné profesní CV garanta aktivity.


STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ (max. 150 000 Kč na projekt)

KE STAŽENÍ


FORMULÁŘ NÁVRH 2023
Podporované aktivity s partnery:


 • Online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);

 • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;

 • příprava podání mezinárodního projektu;

 • příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;

 • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;

 • podpora nových týmů a navazujících aktivit (na základě výstupů z předešlých projektů a prokázaného rozvoje výzkumu);

 • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;

 • podpora nových týmů (včetně zapojení doktorandů) a projektů.CENTRALCENTRAL je partnerství pěti renomovaných středoevropských univerzit (Univerzita Karlova, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE Budapest, Varšavská univerzita).Pod hlavičkou CENTRALu probíhají rozmanité výzkumné a osvětové aktivity. CENTRAL poskytuje platformu pro vědeckou diskusi a akademickou i studentskou výměnu. Spojením úsilí výše zmíněných univerzit toto uskupení zviditelňuje akademický diskurz regionu střední a východní Evropy v rámci Evropy i mimo ni. Každoroční téma bude určovat program přeshraniční diskuse v partnerských institucích. Univerzity seskupené v této síti řeší otázky širšího společenského nebo politického významu, zejména pro středoevropský region. V návaznosti na rostoucí požadavek, aby se univerzity zapojily do společnosti, jejíž jsou součástí, přenáší debatu mimo akademickou sféru a otevírají ji širší veřejnosti. V tomto akademickém roce je tímto tématem to, co nás spojuje nebo rozděluje.
Open Call for Proposals 2023 - Central workshops 2023


Výzva je opět otevřena všem vědeckým disciplínám a je k dispozici online https://central-network.eu/opportunities/joint-workshops/


Strategické uskupení CENTRAL - Univerzita Karlova, Humboldtova Univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE Univerzita v Budapešti – podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců.

Jedná se o nabídku workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit. Cílem je podpořit stávající spolupráci, iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé výzkumníky.
JOINT SEED FUNDING financován z Fondu pro podporu strategického partnerstvíJoint seed funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi univerzitami. Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem (tzv. 50 % - 50 %) a společně rozhodují i o schválení předložených projektů. Na straně UK bude Joint Seed Funding financován z Fondu pro podporu strategického partnerství.


Možné typy aktivity:

 • výzkumné workshopy, krátkodobé výzkumné pobyty, mobilita za účelem přípravy společných výzkumných projektů nebo vzdělávacích programů


Složení týmu:

 • akademičtí pracovníci z obou univerzit na plný nebo částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do konce projektu


Finanční dotace:

 • max. 5000 liber (cca 6000 EUR) na projekt


Termín pro podání návrhů k fakultnímu koordinátorovi:

 • do 1. 5. 2023


FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ


GUIDELINES ENG


Více informací naleznete na stránkách Fondu Strategického partnerství ZDE

Kontaktní osoba za HTF UK:Ing. Veronika Hrušková

Konzultační hodiny: úterý 12-14 hodin

E-mail: 

Poslední změna: 3. březen 2023 09:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00-18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám