Strategická partnerstvíOd roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.


Společným denominantem této skupiny institutů, která vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014, byl


• široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi;

• společný profil komplexní vzdělávací instituce;

• předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;

• globální distribuce.


Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Ať už v bilaterálních či multilaterálních vztazích využívá Univerzita Karlova těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.


Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto „otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů“ (zdroj: Dlouhodobý záměr UK 2019 – 2020).Základní informace o Strategických partnerstvích na UK lze nalézt na webu RUK.


TRAVEL FUND 2022 - pro aktivity se strategickými partnery s UNIVERSITÄT ZÜRICH, UNIVERSITY OF ST ANDREWS A MACQUARIE UNIVERSITY


Fond má sloužit k pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování pro akademiky, kteří navštěvují své kolegy na příslušných institucích.


Možné typy aktivity:

- navázání nové spolupráce nebo posílení prvních kontaktů spolupráce pracovišť (kateder a ústavů)

- příprava společných projektů


Finanční dotace:

- max. 25 000 Kč na jednu aktivitu (platí pro Universität Zürich a University of St Andrews)

- max. 50 000 Kč na jednu aktivitu s Macquarie University


Termín pro podání návrhu:

PRŮBĚŽNÝ


STÁHNOUT ŽÁDOST ZDE

STÁHNOUT KRITÉRIA ZDE

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO ROK 2022


POKYNY K VÝZVĚ FSP PRO ROK 2022 JE MOŽNÉ STÁHNOUT ZDE.pdf

V pokynech naleznete veškeré informace jaké FSP podporuje aktivity s partnery, podrobnější vysvětlení finančních podmínek (jaké náklady se uznávají, či neuznávají), kam a komu zaslat vyplněný návrh, co má obsahovat a jak jsou návrhy posuzovány (tedy co návrh musí obsahovat, aby byl správně vyplněn).


STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ (max. 150 000 Kč na projekt)

KLÍČOVÁ PARTNERSTVÍ (max. 60 000 Kč na projekt/Melbourne, McGill, Chile max. 80 000 Kč)
KE STAŽENÍ


FORMULÁŘ NÁVRH 2022
Podporované aktivity s partnery:


 • Online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);

 • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;

 • příprava společného vědeckého projektu

 • příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;

 • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;

 • podpora všech navazujících aktivit;

 • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;

 • aktuální výzva se týká aktivit se všemi uvedenými strategickými partnery UK vyjma projektů v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní výběrová řízení a budou vyhlášeny separátně.CENTRALCENTRAL je partnerství pěti renomovaných středoevropských univerzit (Univerzita Karlova, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE Budapest, Varšavská univerzita).Pod hlavičkou CENTRALu probíhají rozmanité výzkumné a osvětové aktivity. CENTRAL poskytuje platformu pro vědeckou diskusi a akademickou i studentskou výměnu. Spojením úsilí výše zmíněných univerzit toto uskupení zviditelňuje akademický diskurz regionu střední a východní Evropy v rámci Evropy i mimo ni. Každoroční téma bude určovat program přeshraniční diskuse v partnerských institucích. Univerzity seskupené v této síti řeší otázky širšího společenského nebo politického významu, zejména pro středoevropský region. V návaznosti na rostoucí požadavek, aby se univerzity zapojily do společnosti, jejíž jsou součástí, přenáší debatu mimo akademickou sféru a otevírají ji širší veřejnosti. V tomto akademickém roce je tímto tématem to, co nás spojuje nebo rozděluje.
Open Call for Proposals 2022 - Central workshops 2022


Strategické uskupení CENTRAL - Univerzita Karlova, Humboldtova Univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE Univerzita v Budapešti – podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců.

Jedná se o nabídku workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit. Cílem je podpořit stávající spolupráci, iniciovat nové společné projekty a zapojit mladé výzkumníky.


Více na https://central-network.eu/opportunities/joint-workshops/


Typ aktivity:

 • až 2 (dvou až třídenní) workshopy pro týmy z min. tří členských univerzit

Složení týmu:

 • 2 – 4 účastníci, vedoucí týmu: senior researcher (min. post-doktorand s pětiletou zkušeností) a min. jeden PhD student

Finanční dotace:

 • cestovné a pobytové náklady hradí vysílající univerzita

 • catering a pronájem prostor přijímající univerzita


PŘIHLÁŠKA DO CENTRAL WORKSHOPS 2022


VÍCE INFORMACÍ STÁHNOUT ZDEJOINT SEED FUNDING financován z Fondu pro podporu strategického partnerstvíJoint seed funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi univerzitami. Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem (tzv. 50 % - 50 %) a společně rozhodují i o schválení předložených projektů. Na straně UK bude Joint Seed Funding financován z Fondu pro podporu strategického partnerství.


Možné typy aktivity:

 • výzkumné workshopy, krátkodobé výzkumné pobyty, mobilita za účelem přípravy společných výzkumných projektů nebo vzdělávacích programů


Složení týmu:

 • akademičtí pracovníci z obou univerzit na plný nebo částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do konce projektu


Finanční dotace:

 • max. 5000 liber (cca 6000 EUR) na projekt


Termín pro podání návrhů k fakultnímu koordinátorovi:

 • do 1. 5. 2022


FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ


TEXT VÝZVY ENG


Více informací naleznete na stránkách Fondu Strategického partnerství ZDE

Kontaktní osoba za HTF UK:Ing. Veronika Hrušková

Konzultační hodiny: úterý 12-14 hodin

E-mail: 

Poslední změna: 17. červen 2022 12:32 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:30


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám