Strategická partnerství


Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.

Společným denominantem této skupiny institutů, která vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014, byl:

 • široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi

 • společný profil komplexní vzdělávací instituce

 • předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce

 • globální distribuce

Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Ať už v bilaterálních či multilaterálních vztazích využívá Univerzita Karlova těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.

Investice do strategických partnerství má za cíl posilovat profil Univerzity Karlovy jakožto „otevřené, internacionalizované, výzkumné univerzity atraktivní v širokém spektru studijních programů a oborů“ (zdroj: Dlouhodobý záměr UK 2019 – 2020).

Základní informace o Strategických partnerstvích na UK lze nalézt na webu RUK.

AKTUALITY

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO ROK 2024

POKYNY K VÝZVĚ FSP PRO ROK 2024 JE MOŽNÉ STÁHNOUT ZDE.pdf


Přikládáme také aktualizovaný formulář žádosti, který vyžaduje, aby žadatelé zdůvodnili pokračování projektu v případě navazující činnosti ZDE.pdf


Veškeré informace najdete také na webu CSP (včetně anglické verze Výzvy i formuláře): https://csp.cuni.cz/CSP-41.html


V pokynech naleznete veškeré informace jaké FSP podporuje aktivity s partnery, podrobnější vysvětlení finančních podmínek (jaké náklady se uznávají, či neuznávají), co má obsahovat návrh a jak jsou posuzovány (tedy co návrh musí obsahovat, aby byl správně vyplněn).

Ve výzvě pro rok 2024 nefigurují univerzity, které spadají do kategorie "klíčových partnerů", jak tomu bylo doposud. Dle zjištěných informací, kolegium rektorky se rozhodlo přehodnotit formát klíčových partnerství a v současné době se pracuje na novém konceptu.

FAKULTNÍ TERMÍN PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ - 16. ÚNORA 2024

Do 16. 2. 2024 prosím o zaslání na email vyplněné a podepsané návrhy + stručné profesní CV garanta aktivity. Úspěšní řešitelé budou vyrozuměni do 15. března 2024 a poslední termín realizace aktivit v rámci projektů (včetně vyúčování) je stanoven na 30. listopadu 2024.

STRATEGICKÁ PARTNERSTVÍ (max. 150 000 Kč na projekt)

KE STAŽENÍ

FORMULÁŘ NÁVRH 2024

Podporované aktivity s partnery:

 • Online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy);

 • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace;

 • příprava podání mezinárodního projektu;

 • příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství;

 • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně;

 • podpora nových týmů a navazujících aktivit (na základě výstupů z předešlých projektů a prokázaného rozvoje výzkumu);

 • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek;

 • podpora nových týmů (včetně zapojení doktorandů) a projektů.

CENTRAL


CENTRAL je partnerství pěti renomovaných středoevropských univerzit (Univerzita Karlova, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE Budapest, Varšavská univerzita).


Pod hlavičkou CENTRALu probíhají rozmanité výzkumné a osvětové aktivity. CENTRAL poskytuje platformu pro vědeckou diskusi a akademickou i studentskou výměnu. Spojením úsilí výše zmíněných univerzit toto uskupení zviditelňuje akademický diskurz regionu střední a východní Evropy v rámci Evropy i mimo ni. Každoroční téma bude určovat program přeshraniční diskuse v partnerských institucích. Univerzity seskupené v této síti řeší otázky širšího společenského nebo politického významu, zejména pro středoevropský region. V návaznosti na rostoucí požadavek, aby se univerzity zapojily do společnosti, jejíž jsou součástí, přenáší debatu mimo akademickou sféru a otevírají ji širší veřejnosti. V tomto akademickém roce je tímto tématem to, co nás spojuje nebo rozděluje.

NOVÁ VÝZVA - CENTRAL Conference for 2024

Jedná se o nový projekt pro rok 2024, kdy CENTRAL oslaví desáté výročí fungování, a rozhodl se financovat společnou vědeckou konferenci.

Vyzývá akademiky, aby předložili společně se svými kolegy z partnerských univerzit své návrhy.

Konference bude příležitostí pro etablované vědce a mladé výzkumníky diskutovat o aktuálních výsledcích výzkumu středoevropských témat jak v akademickém prostředí, tak se zainteresovanou veřejností.

Více informací a možnost podání žádosti najdete na:

https://www.central-network.eu/opportunities/conference-call-2024/

Conference Call 2024 (central-network.eu)

Téma konference

Téma konference by mělo souviset s aktuálním vývojem ve střední Evropě a/nebo s tématem CENTRAL "Co nás spojuje a co nás rozděluje" a mělo by být pokud možno interdisciplinární.

Způsobilí žadatelé

Akademici (docenti a profesoři) působící na jedné z 5 univerzit CENTRAL.

Rámec

 • Doba trvání konference: 2-3 dny

 • Financování až do výše 25 000 EUR ze strany CENTRALu

 • Veřejná akce na začátku a/nebo na konci konference.

 • Hlavní řečník (řečníci) (nepovinné) jako další přínos pro program konference (poznámka: hlavní řečníci by neměli být spojeni s institucí v rámci CENTRAL).

 • Přibližně 200-300stránkový sborník (online nebo v tištěné podobě)

 • Účast (posluchačů a ostatních) by měla být bezplatná (aby se mohl zúčastnit každý, kdo má o dané téma zájem, a aby se zvýšila inkluzivita, zejména pro studenty a začínající výzkumné pracovníky)

 • Důrazně se doporučuje hybridní formát (části) akce, který umožní digitální účast.

Důležitá poznámka:

Uchazeči jsou sami zodpovědní za organizaci konference, její praktickou realizaci a publikaci. Upozorňujeme, že žadatelé mohou využít (část) finančních prostředků na nábor zaměstnanců.

Požadavky

 • 2 hlavní organizátoři ze 2 různých středoevropských univerzit (akademičtí ředitelé), kteří určí, která z nich bude konferenci pořádat.

  organizační výbor

 • Minimálně 3 středoevropské univerzity jako účastníci (nejlépe by se mělo zapojit všech 5 univerzit)

 • Jména a krátké akademické profily potenciálních přednášejících ze středoevropských univerzit.

  Plán, jak zapojit doktorandy (např. prostřednictvím posterových sekcí)

  Podrobný plán rozpočtu (přehled předpokládaných nákladů rozdělených podle kategorií nákladů)

  Předběžný časový plán

  Předběžný program konference

Kritéria výběru a financování

 • Téma (témata) konference

 • Relevance tématu

 • Kvalita programu včetně (hlavních) řečníků a veřejných akcí

 • Interdisciplinarita

 • Řádný rozpočtový plán a proveditelnost

Výběrové řízení

1. krok

Kontrola způsobilosti technickými koordinátory CENTRALu

2. krok

Hodnocení komisí složenou z odborníků ze všech univerzit CENTRALu

3. krok

Konečné rozhodnutí členů správní rady CENTRALu

Časový harmonogram

Uzávěrka přihlášek

20/09/2023

Konečný výběr

31/10/2023

Zahájení projektu a převod finančních prostředků

leden 2024

JOINT SEED FUNDING financován z Fondu pro podporu strategického partnerství

Joint seed funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi univerzitami. Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem (tzv. 50 % - 50 %) a společně rozhodují i o schválení předložených projektů. Na straně UK bude Joint Seed Funding financován z Fondu pro podporu strategického partnerství.


Možné typy aktivity:

 • výzkumné workshopy, krátkodobé výzkumné pobyty, mobilita za účelem přípravy společných výzkumných projektů nebo vzdělávacích programů

Složení týmu:

 • akademičtí pracovníci z obou univerzit na plný nebo částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do konce projektu

Finanční dotace:

 • max. 5000 liber (cca 6000 EUR) na projekt

Termín pro podání návrhů k fakultnímu koordinátorovi:

 • do 1. 5. 2023


FORMULÁŘ K VYPLNĚNÍ

GUIDELINES ENG

Více informací naleznete na stránkách Fondu Strategického partnerství ZDE

Aktivity v rámci projektů

Pozvánka na přednášky Dr. Madhavi Nevader ze skotské Divinity School na Univerzitě St Andrews

Pozvánka na přednášky Dr. Madhavi Nevader ze skotské Divinity School na Univerzitě St Andrews.

Jste srdečně zváni k účasti na přednáškách v pátek 13. října od 15:30 do 17 hodin, místnost H401 HTF UK, Pacovská 350/4, Praha 4

Dr. Madhavi Nevader ze skotské Divinity School na Univerzitě St Andrews navštíví Univerzitu Karlovu, Husitskou teologickou fakultu, aby se Zuzanou Svobodovou z Katedry učitelství HTF UK spolupracovala na projektu Fondu pro podporu strategických partnerství Anthropology, Religion, and Ethics in the Bible

Témata přednášek

 • Antropologie v prorockých knihách Starého zákona

 • Náboženská víra v oblasti starověkého Blízkého východu a ve Starém zákoně

Připojit se můžete také on-line pomocí MS Teams ve výše uvedený čas pomocí linku viz Pozvánka ČJ; Pozvánka AJ

Kontaktní osoba za HTF UK:

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Konzultační hodiny: středa 12 - 14 hod.

E-mail: 


Poslední změna: 13. únor 2024 11:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám