Podpora internacionalizace


V rámci aktivity Podpora internacionalizace (POINT) na UK je možné žádat:

 • o podporu organizace letních škol uskutečňovanými fakultami , dalšími součástmi či studentskými spolky

 • o podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy)

Termíny

Žádosti do programu POINT je možné podávat dvakrát ročně vždy:

Jarní kolo – od 1. 4. – 23. 4. 2024 (fakultní termín)

Podzimní kolo – od 1. 11. – 22. 11. 2024 (fakultní termín)

Žádosti

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online aplikace nejpozději v poslední den fakultních termínů pro podávání žádostí.


 1. Ai - Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty

 2. Aii - Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce

 3. Bi - Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy

Ai - Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé pobyty

Podpora zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů:

 • podpora účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference či

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Od podzimního kola 2021-2 je možné žádat o finanční příspěvek na virtuální mobilitu (finanční příspěvek je určen pouze na účastnický poplatek za akci).


Požadované přílohy ve formátu pdf (pro fyzickou i virtuální mobilitu):

 • 1) Motivační dopis (1 normostrana, vhodný je podpis žadatele)

 • 2) Program akce (pokud možno stručný)


Přílohy požadované do 2 měsíců po ukončení pobytu – přílohy vložte v elektronické podobě do aplikace.


Fyzická mobilita:

Virtuální mobilita:

 • 1) závěrečná zpráva vkládat do IS vědy jen ve formátu PDF

 • 2) doklad o úhradě (výpis z internetového bankovnictví či jiný)

 • 3) Potvrzení o pobytu - povinné (certifikát o účasti či jiný oficiální doklad o účasti od organizátora akce nebo zahraniční instituce)

Aii - Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce

Podpora mezinárodních aktivit uskutečňovaných fakultami či dalšími součástmi UK ve smyslu krátkodobých akcí (s výjimkou aktivit spadajících pod písm. c) bod i)):

 • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či

 • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů.


Je možné, aby jeden žadatel žádal o podporu pro skupinu osob. Více informací v OR č. 10/2020 (viz přílohy).


Od podzimního kola 2021-2 je možné žádat o finanční příspěvek na virtuální mobilitu (finanční příspěvek je určen pouze na účastnický poplatek za akci).


Požadované přílohy ve formátu pdf (pro fyzickou i virtuální mobilitu):

 • 1) Program akce (pokud možno stručný)

 • 2) Doporučující dopis odborného garanta


Přílohy požadované do 2 měsíců po ukončení pobytu - přílohy vložte v elektronické podobě do aplikace:


Fyzická mobilita:

Virtuální mobilita:

Bi - Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy

Podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK.


Povinné přílohy:

 • 1) Žádost podepsaná děkanem/ředitelem

 • 2) Prohlášení (nehospodářská povaha)

 • 3) Harmonogram


Souhlas s účastí na projektu - ochrana osobních údajů.


Přílohy požadované do 2 měsíců po ukončení letní školy - přílohy vložte v elektronické podobě do aplikace:


Pro fakulty či další součásti UK to přináší možnosti získání podpory ve smyslu krátkodobých akcí:

 • výjezdu akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

 • krátkodobých výjezdů akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

 • podporu organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

Další informace

Více informací naleznete na webu UK a v Opatření rektora č. 10/2020.


Důležité informace

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.

 • Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

 • Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

 • CEEPUS je financován z ukazatele D.

 • Není možné žádat o finanční příspěvek z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

 • Aktivní účastí se rozumí vystoupení s příspěvkem.

Seznam přijatých projektů

 • 2019 Letní škola středoevropských studií

 • 2020 Letní škola středoevropských studií 2020

Kontakt:

ThDr. Viktorie Slováková, Ph.D.

Referát pro vědu - agenda zahraničních styků

Koordinátor ERASMUS+

E-mail: viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

Úřední hodiny: úterý 12-14 hodin, konzultace dle dohody

Tel.: +420 222 539 209

Kancelář: H108


Poslední změna: 13. únor 2024 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Husitská teologická fakulta

Univerzita Karlova

Pacovská 350/4

P.O.BOX 56

140 21 Praha 4


Telefon: +420 222 539 200


Otevírací doba fakulty:

pondělí až čtvrtek: 7:00–19:30

pátek: 7:00–18:00


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208  DIČ: CZ00216208Jak k nám